Homepage

H2H Stastistics for Under-Over 2.5

Contact us
Overview
Standings/Leagues
Soccer matches
Next matches
By Date/Time
By League
Results
By Date/Time
By League
Live Scores
Press Poll
All by Date/Time
Press Poll 100%
Press Poll 70%-99%
Popular Draws
Previous
Head-To-Head
1-X-2
Under-Over
Goal/Goal-No G/G
HalfTime/FullTime
Correct Score
Best Of
Best Under
Best Over
Best Goal/Goal
Best No G/G
Best Draws
History
Home/Away
Teams home & away
Under-Over
Goal/Goal-No G/G
Draws
Statistics
Leagues
Home odds
Away odds
Reality
Live Scores
χειρουργος
kino live
pame stoixima

At home for the home team and as visitor for the away team

Comp. Home team Under-Over Away team Under-Over Odd Under Odd Over % Under % Over Result
ΒΤΝ1ΧΟΑΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛΑΪ-ΚΑΝ ΤΧΟ-2.401.373-1
ΒΤΝ1ΚΧΑΝ ΧΟΑ-ΣΑΪ ΓΚΟΝ-1.921.582-1
ΒΤΝ1ΧΑΪ ΠΧΟΝΓΚ-ΜΠΙΝ ΝΤΟΝΓΚ-1.921.581-1
ΚΕΝΠΚΑΡΙΜΠΑΝΓΚΙ ΣΑΡΚΣ-ΤΟΥΣΚΕΡ-1.372.405-2
ΒΤΝ1ΚΑΝΓΚ ΣΑΪΓΚΟΝ-ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ-2.251.424-2
DFBROMLEY13-10uOuuOuuuOuuOuOuOOOuuOOuΚΡΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-2.851.252-0
DFOXFORD CITY-OXFORD UNITED11-12uuuOOOuuOuuuOOOOuOOOuuO1.921.581-5
DFWELLING-CHARLTON16-7uuOuOOuuuuOuuuOOuOuuuuu2.051.501-2
ΦΙΝ3ΕΣΠΟ-GRIFK-2.451.353-1
ΦΙΝ3ΠΙΕΤΑΡΣΑΡΙ-AC OULU4-2OuuuuO2.251.422-0
ΦΙΝ3ΚΑΠΑ-ΚΙΦΕΝ-1.581.921-1
ΦΙΝ3PK 37-TPV ΤΑΜΠΕΡΕ-2.051.503-1
ΦΙΝ3ΚΑΦΟΥ 98-ΚΕΡΧΟ-1.921.581-0
ΦΙΝ3TAMPERE UNITED-VIFK-2.021.521-1
ΦΙΝ3ΤΠ47-G.B.K-2.301.400-2
DFFC MAGDEBURG9-10OOOuuuOuOuOuOOuOuuOENERGIE COTTBUS-2.151.453-1
DFFC AUGSBURG7-10OOuOOuOuOuOuuOOuOFC WURZBURGER KICKERS7-12OOuOuuOOOuuOuOOuOOO2.451.3538.8961.112-0
DFYORK-BRADFORD11-12uOOOuOOuOuOOOOuOuuuuOuu2.401.371-0
ΚΕΝΠΚΑΚΑΜΕΓΚΑ ΧΟΜΜΠΟΪΖ-ΤΙΚΑ-1.452.151-1
ΚΕΝΠΜΑΤΧΑΡΕ-ΓΟΥΑΖΙΤΟ-1.482.103-3
DFDYNAMO DRESDEN9-8uOuuOuOOOuuuOuOOuFSV ZWICKAU11-8uuOuuOOuuuOuuuOOOOu2.301.4055.5644.443-2
ΚΕΝΠΛΕΟΠΑΡΝΤΣ-ΜΠΑΝΤΑΡΙ-1.302.600-0
DFACCRINGTON ST12-11OOOOuuuOuuOOOOOuuuOuuuuHUDDERSFIELD12-7OuuuOOOuOuOuuOuuuuu1.901.6057.1442.863-0
DFAFC WIMBLEDON13-10uuuuuuOuOOOOuuOuOOuuuOOQPR12-11uuOOuuuOuuOuuOuOOOOuOOu2.051.5054.3545.650-1
DFBARROW13-10uOuOuuuOOuOuuOuuuOuOOuOCREWE9-14uuOOuuOOuuuOuOOuOOOOOOO2.021.5247.8352.171-0
DFBOREHAM WOOD12-11OOOuuuuuOuOuOuOOuuOuuOOARSENAL8-11uOuOOOuuuOuOOuOOOOu3.351.1747.6252.380-8
DFBOSTON UTD-CHESTERFIELD9-14uOOuuOuOOOuOuOOuuOuOOOO2.401.371-1
DFBRAINTREE-IPSWICH12-11OOOOuOOOuuuuOuuuuOuuuOO2.151.452-0
DFBUXTON-STOCKPORT-2.301.400-1
DFΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ-NEWPORT COUNTY13-10OuuuOOOOOuuOuuOOuOuuuuu2.401.371-0
DFBURY14-9uOuuOuOuOuOuuuOuOOuuuOuLIVERPOOL5-14OOOuOOOOOOOuOuOOuOu3.301.1845.2454.760-0
DFFC HALIFAX TOWN10-13uOuOOOuuuuOuOOOOuOuOOOuBOLTON16-7uuOuuuuOuOOuuuuuuuuOOOu2.001.5556.5243.481-2
DFΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ-ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-2.101.482-2
DFΧΕΝΤΟΝ-ST ALBANS-2.601.301-2
DFKIDDERMINSTER-ASTON VILLA13-10OOuOOuuuOuuOuuuuOOuuOOu2.451.351-1
DFΛΕΔΕΡΧΕΝΤ-ALDERSHOT TOWN14-9uuOuuuuOOuuuuOOOuOOuuuO1.921.580-4
DFNOTTS COUNTY10-13uOuuOuOOOOuOuOOOOuuuOOuDERBY12-11uOOOuuOOuOOuOOuuOuuuuOu1.901.6047.8352.171-4
DFΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ-TORQUAY15-8OOOOOuuuuuuOuuOuOuuuuuu2.021.520-4
DFPORT VALE11-12OuuuOOOOuOuuOuOuuOuOOuOBLACKBURN12-11OuOuuuuOOOOuuOuOOOOuuuu1.851.6550.0050.001-1
DFSALFORD CITY-BARNSLEY10-13OuuOOuOuOOuOuOuuuOOuOOO2.001.550-1
DFSTEVENAGE11-12OOOuOuOOuuuOOuuuOOuOuuOPORTSMOUTH11-12OuuOuuOOOOuuOuOOOuuOuOu2.401.3747.8352.173-2
DFSUTTON UTD11-12uOOuuOOOuOuuOuOuOuuOOuOWOKING7-16OOuOOOuuOuOOOOuOOuOOuOO2.001.5539.1360.870-0
DFΘΡΙ ΜΠΡΙΤΖΙΣ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ-2.601.300-2
DFTRANMERE8-15OuOuuuOuOuOOOOOOuOOOuOOWIGAN9-14uuuOOOuOOOOuOOOuOuOOOuu2.051.5036.9663.041-2
DFTSV 1860 MUNICH-ISTANBUL BASAKSEHIR9-8OOuOuuuuOOuuOOuOu2.101.480-0
DFCERCLE BRUGGE-MONACO6-13OuOOOuuuOuOOOOuOOOO2.051.502-3
ΒΤΝ1ΤΧΑΝ ΧΟΑ-ΚΟΥΑΝΓΚ ΝΙΧ-1.851.651-1
ΒΤΝ1ΣΟΝΓΚ ΛΑΜ ΝΓΧΕ ΑΝ-ΛΟΥΑΝΓΚ ΝΑΜ-2.021.522-1
DFSC PADERBORN 077-12OOuOOOOOuOuOuuuuOOONORWICH14-9uOOuuOuOuOuuuuuuOOuOuuO1.901.6050.0050.002-3
ΦΙΝ3ΒΚ-46-ΣΑΛΠΑ-2.151.450-1
ΦΙΝ3HERCULES-ΝΑΡΠΕΣ ΚΡΑΦΤ-3.151.207-0
LETFK VENTSPILS4-2OuuuuOFS METTA/LU4-2OOuuuu2.021.5266.6733.333-1
ΚΕΝΠΝΑΚΟΥΜΑΤ-ΖΟΥ ΚΕΡΙΤΣΟ-1.651.851-1
ΒΤΝ1Τ & Τ ΧΑ ΝΟΪ-ΝΑΜ ΝΤΙΝΧ-2.751.273-3
DFVfR AALEN9-10OOuOuOuOOuuOOuuuOOuSTUTT. KICKERS-2.101.481-0
ΦΙΝ3ΧΟΝΚΑ Α1-FC JAZZ-2.001.55-
ΕΣΘΚΒΕΛΚΟ ΕΛΕΚΤΕΡ-ΤΑΛΛΙΝΑ ΦΛΟΡΑ ΙΙΙ-4.251.10-
DFHALMSTAD3-4uuuOOOOCRYSTAL PALACE10-9uuOOuuuuOuOOuOOuOuO2.251.4250.0050.00-
BR2BRASIL DE PELOTAS-CSA4-3OOOuuuu1.452.150-2
BR2VILA NOVA6-1uOuuuuuLONDRINA6-1uuuOuuu1.452.1585.7114.291-1
ΚΕΝΠΣΟΦΑΠΑΚΑ-ΜΑΤΧΑΡΕ-1.402.303-2
DFMALAGA12-7uOOuOOuuuuuOuuuOuOuNOTTINGHAM FOREST12-11OOOuOuOOuOOuuuuuOuuuuOO1.751.7557.1442.860-3
ΕΣΘ2ΒΕΛΚΟ ΕΛΕΚΤΕΡ-ΤΑΡΤΟΥ ΣΑΝΤΟΣ-2.101.481-5
DFFC ST. GALLEN4-14uuOOOOOuOOOOOOuOOOBRIGHTON14-5uuOuOuuuuuuuuuuOuOO2.301.4048.6551.351-1
DFRAPID VIENNA6-12OOOuOuuOOOuuuOOOOOHAMBURGER SV9-8OuOOOuuOuuuuOuuOO2.101.4842.8657.141-2
DFVfL BOCHUM11-6uOOuuuuOuuOuuuOOuFC ZURICH11-7uuuuuOuOOOOuuOuOuu2.151.4562.8637.143-0
DFBETIS6-13OOOOuOOuuOOOOuOuuOONOTTINGHAM FOREST12-11OOOuOuOOuOOuuuuuOuuuuOO1.921.5842.8657.141-0
DFODENSE0-0ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ-2.451.354-2
DFΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ-BOHEMIANS 190511-4uuuuOOOuuuOuuuu2.021.520-0
DFAFC WIMBLEDON13-10uuuuuuOuOOOOuuOuOOuuuOOREADING12-11uuuuOuOOOOuuuuOOuOOOuOu1.851.6554.3545.654-2
DFARSENAL TULA9-6uOOuuuuuuuOOOOuUTRECHT3-14OOOuOOOuuOOOOOOOO1.921.5837.5062.50-
ΚΕΝΠΕΝΖΟΪΑ ΓΙΟΥΝ.-ΠΟΣΤΑ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-1.422.250-0
DFBARNET15-8uuOOOuuuuuOuOuuuOuuOuuOWEST BROM13-6uOuuuuuuuOOuOOuOuuu2.451.3566.6733.330-3
DFΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΕΡΛ-2.151.451-2
DFARMINIA BIELEFELD10-7OuOuuOOOuuuOuuuOuDINAMO MOSCOW8-7uuOuuOuOOuOOuOu1.901.6056.2543.751-4
DFCHESTER15-8uuOuuuuOOuOuuOuOuuuuuOOLIVERPOOL5-14OOOuOOOOOOOuOuOOuOu3.351.1747.6252.380-7
DFHAVANT & WVILLE-PORTSMOUTH11-12OuuOuuOOOOuuOuOOOuuOuOu2.751.271-2
ΚΕΝΠΒΙΧΙΓΚΑ ΓΙΟΥΝ.-ΟΥΛΙΝΖΙ-1.302.600-2
ΚΕΝΠΣΟΥΓΚΑΡ-ΕΝΖΟΪΑ ΓΙΟΥΝ.-1.382.351-0
DFΝΙΟΥΠΟΡΤ ΠΑΓΚΝΕΛ-MILTON KEYNES DONS13-10uOuuuuuuOOOOOOuuuuOOOuu3.151.200-3
DFST ALBANS-NORTHAMPTON10-13uOOuuuOOOuOOOOuOOuuuOOu2.301.400-4
DFSPARTAK MOSCOW8-7uuOuOuuOOOuOOuuRUDAR VELENJE-2.451.35-
DFFC LUGANO9-9uuOOOOuOOuuOOuuOuuINTER11-8OuuOuOOuuuuuOuuuOOO2.151.4554.0545.950-3
DFΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ-2.351.381-0
DFGUIMARAES7-10OOuOOOuuOOOuOOuuuTONDELA14-3uOuuuuuuuOuuuuuOu1.851.6561.7638.241-0
DFWACKER INNSBRUCK10-8uOuOOuuuOuOOuOuuOuFC INGOLSTADT 048-9uuOuOOOuuOOuOuOOu2.301.4051.4348.570-2
DFWYCOMBE7-16OOOOOOuOOOuuOOOOOuuuOOuWEST HAM6-13OOOuuOuOOOOuOOOOuOu2.601.3030.9569.050-1
DFΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ-MILTON KEYNES DONS13-10uOuuuuuuOOOOOOuuuuOOOuu3.551.151-5
DFHARTLEPOOL15-8uuuOuOuuuuOOOOuOuuOuuuuSUNDERLAND10-13OuOuOOOuOuuOuOOOuuuOuOO1.901.6054.3545.651-1
DFΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-MAIDSTONE UTD12-11uuOOuOuuuOuOuOOOOuuOuuO2.451.350-5
DFERZGEBIRGE AUE9-8uOOuOuuuuuOuOOOOu ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ-1.921.583-3
DFLILLE7-12OuuOOuOuuOOOOOuuOOOREIMS9-10uuOOOOuuuOuuuOOuOOO1.801.7042.1157.892-4
DFΛΙΣΕΝ-ΙΝΤΕΡ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ-2.251.422-2
DFFC BASEL 18937-11OOuOuOuOOuuuOOuOOOWACKER INNSBRUCK7-11uOOOuOOuuOuOOuOOOu2.151.4538.8961.112-0
DFZAGLEBIE SOSNOWIEC9-8uuuOOuOOOOuuuOOuuΓΚΑΒΙΝ/ΣΛΕΖΑ ΒΡΟΤΣΛΑΒ-2.851.25-
DFFC AUGSBURG7-10OOuOOuOuOuOuuOOuOΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ-3.351.171-1
DFAJAX3-14OOOOOOOOOuOOuOuOOFC NORDSJAELLAND0-02.301.4017.6582.351-3
DFAJAX3-14OOOOOOOOOuOOuOuOOFCSB-2.001.551-1
DFNICE9-10OuOOOOuOOuuuuuOOuuOSPORTING CP7-10uOOuuOOuuuOOOuOOO1.851.6544.4455.560-1
DFXAΪΘ ΤΑΟΥΝ-DOVER12-11uOuuuuOuuuuOuOOOOuuOOOO2.851.250-1
DFODENSE0-0ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ-2.851.253-0
ΚΕΝΠΓΟΥΑΖΙΤΟ-ΒΙΧΙΓΚΑ ΓΙΟΥΝ.-1.352.450-1
ΚΕΝΠΤΟΥΣΚΕΡ-ΝΑΚΟΥΜΑΤ-1.482.101-0
ΚΕΝΠΟΥΛΙΝΖΙ-ΚΑΡΙΜΠΑΝΓΚΙ ΣΑΡΚΣ-1.402.301-1
ΝΟΡ3ΣΤΑΜΠΑΕΚ 2-HONEFOSS-2.601.303-3
ΝΟΡ3NYBERGSUND IL TRYSIL-ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΑΛΑΝΤ 2-2.601.302-1
DFΝΤΙΛ ΤΑΟΥΝ-GILLINGHAM13-10uuOuOuuOuuOuOOuOuOOuOuu---
DFSHAKHTAR DONETSK-VITESSE6-11OOOuOOuuOuOuOOuOO2.301.404-1
DFSONDERJYSKE1-0uRANDERS FC-2.001.551-0
ΚΕΝΠΛΕΟΠΑΡΝΤΣ-ΣΟΝΙ ΣΟΥΓΚΑΡ-1.382.351-0
DFCESKE BUDEJOVICE-SPARTA PRAHA11-4uuuuuOOuuuuOOuu2.601.302-1
DFAUSTRIA VIENNA7-11OuOOuuOOuuOuOOOOuOARSENAL TULA6-9uOuOOuuOOOuuOOO2.101.4839.3960.612-2
DFKRASNODAR10-5uuuuuuOOOOuuOuuAL AHLY CAIRO-1.901.601-5
DFFCSB-PAOK9-6uuuuuOOuOuOuOuO1.751.751-2
DFCSKA MOSCOW6-9OuOOuuuuOuOOOOOFC COPENHAGEN-1.901.601-4
DFBYTOVIA BYTOW8-9OOuOuOOuOuuOuuuOOASTERAS TRIPOLIS12-3uuuuuOOuuuuuuOu2.151.4562.5037.501-2
OYZΠΑΧΤΑΚΟΡ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ-FK BUXORO-1.681.822-0
OYZOLMALIQ FK-ΝΕΦΣΙ ΦΑΡΓΚΟΝΑ-1.581.922-2
OYZNASAF QARSHI-NAVBAHOR NAMANGAN-1.502.051-1
OYZKOKAND 1912-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ-1.781.721-2
OYZSOGDIANA JIZZAKH-METALLURG BEKABAD-1.581.920-1
OYZΜΠΑΝΙΟΝΚΟΡ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ-QIZILQUM ZARAFSHON-1.801.702-0
ΕΣΘ2ΝΟΜΕ ΚΑΖΛΟΥ ΙΙ-ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝ II-2.301.400-4
ΣΟ1ΓΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤΣ (Γ)-ΧΑΜΑΡΜΠΙ (Γ)-1.901.601-0
ΣΟ1ΓΚΑΛΜΑΡ (Γ)-ΚΟΠΑΡΜΠΕΡΓΚΣ (Γ)-2.601.302-3
ΣΟ1ΓΒΙΤΤΣΖΟ (Γ)-ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ (Γ)-1.651.852-2
ΣΟ1ΓΠΙΤΕΑ (Γ)-ΛΙΜΧΑΝ ΜΠΟΥΝΚΕΦΛΟ (Γ)-1.781.722-1
ΣΟ1ΓΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ Γ. (Γ)-ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚΣ (Γ)-1.851.653-3
ΕΣΘ2ΡΑΚΒΕΡΕ ΤΑΡΒΑΣ-ΤΑΛΙΝΑ ΦΛΟΡΑ ΙΙ-2.951.232-2
ΕΣΘ2ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ II-KΕΪΛΑ-3.351.171-3
DFESBJERG0-0AC HORSENS-2.021.522-0
DFENERGIE COTTBUS-DUKLA PRAHA5-10OOOOOOuOuuOOuOu1.901.602-0
DFFC INGOLSTADT 047-10uOOOOOuuuOuuOOuOOFC KAISERSLAUTERN3-14OuOuOuOOOOOOOOOOO2.021.5229.4170.592-0
DFSHELBOURNE-CLIFTONVILLE FC-2.451.351-1
DFΒΟΥΠΕΡΤΑΛ-FC KOLN5-12uOOuOOuOuuOOOOOOO2.451.352-2
DFSV MEPPEN9-10OOOuuuuOuOuuuOuOOOOHERACLES5-12uOOOOOOuOOOuOuuOO2.101.4838.8961.112-0
DFΓΚΑΡΧΙΝΓΚ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ ΙΙ-2.601.300-1
DFRAPID VIENNA6-12OOOuOuuOOOuuuOOOOOKRYLYA SOVETOV13-6uuOuOOuuOOuuOuuuuuu2.021.5251.3548.651-0
DFCHEMNITZER FC8-11uOuuOOuOOuuOuOOOOOuDYNAMO DRESDEN9-8OOuOuOOOuuuuOOuuu2.451.3547.2252.780-1
DFGENK13-7OuuuuuuuuOuuOOOuOuuOVALENCIENNES6-13uuOOOOOOOOOuuuOOuOO2.021.5248.7251.284-1
DFFC ZURICH8-10OuuuOOuuOOuOOuOOuOFC VADUZ10-8uOuOuuuuuOuuOOOuOO2.451.3550.0050.001-2
DFSCR ALTACH8-10OuuOOOOOOuuuuOOuOuWSG WATTENS9-9uuOOOuuuuOOuuOOuOO2.451.3547.2252.782-1
DFRIED8-10uOOOOOOOuOuOuuuuuOSLOVAN LIBEREC7-8OOuOOOOuuOuuuuO2.251.4245.4554.550-2
DFHALLESCHER FC9-10OuOOOOuOuOuuOuuOOuuFC FREDERICIA-2.151.453-0
DFΡΟΝΤΙΝΧΑΟΥΖΕΝ-ARMINIA BIELEFELD7-10OuOuOOuuOOuOOOOuu2.851.251-0
DFHANSA ROSTOCK10-9uOuuuuuOOOOOOuOuuuOFC HELSINGOR-2.151.450-1
DFRANGERS9-10OuOuuOuOOOuuOuOuOOuBURY10-13OuOOuOuOuuuOuOOOuOOuOuO2.101.4845.2454.766-0
DFBOREHAM WOOD12-11OOOuuuuuOuOuOuOOuuOuuOOBRENTFORD14-9uuuOOOOuuOOOOuOuuuuuuuu2.401.3756.5243.481-2
DFΡΑΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ-WALSALL12-11uuOOOuuOOOuuOOOuOOuuuuu2.401.372-1
DFSALFORD CITY-FLEETWOOD TOWN11-12uOOOOuuOuOuOuOOOuuuOuOu1.921.580-4
DFSTALYBRIDGE-ROCHDALE13-10uOuOuuOuOOOuuOuOuOuuuuO2.551.320-3
DFΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ.-PORT VALE14-9OuuuuuOuuOOuuuOOOuuuOuO2.401.371-1
ΒΤΝ1ΝΑΜ ΝΤΙΝΧ-ΣΟΝΓΚ ΛΑΜ ΝΓΧΕ ΑΝ-1.851.652-3
ΒΤΝ1ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ-ΧΑΪ ΠΧΟΝΓΚ-2.021.522-1
ΒΤΝ1ΣΑΪ ΓΚΟΝ-ΤΧΑΝ ΧΟΑ-2.101.480-1
ΒΤΝ1ΛΟΥΑΝΓΚ ΝΑΜ-ΜΠΙΝ ΝΤΟΝΓΚ-1.821.684-4
ΒΤΝ1ΧΟΑΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛΑΪ-ΚΧΑΝ ΧΟΑ-2.051.502-4
ΒΤΝ1ΚΟΥΑΝΓΚ ΝΙΧ-ΚΑΝ ΤΧΟ-2.021.525-1
ΒΤΝ1Τ & Τ ΧΑ ΝΟΪ-ΚΑΝΓΚ ΣΑΪΓΚΟΝ-2.951.236-3
KAZKAIRAT ALMATY3-7OuOOuuOOOOIRTYSH PAVLODAR5-3uuOuuuOO2.001.5544.4455.564-0
KAZFC KYZYL-ZHAR SK5-4OuuuOuOuOAKTOBE3-6uOOuuOOOO1.601.9044.4455.562-1
KAZZHETYSU4-5uuuOOOuOOFC ATYRAU5-5OuOuuuuOOO1.452.1547.3752.632-2
KAZSHAKHTER KARAGANDY5-3uOuuuuOOAKZHAYIK3-6OuOuOOuOO1.502.0547.0652.941-2
ΦΙΝ3AC OULU3-3OuuOOuΤΠ47-2.001.552-1
SO3ESKILSMINNE IF-ΓΚΡΕΜΠΕΣΤΑΝΤΣ-2.151.451-2
ΑΝΛΓΠΟΡΤΛΑΝΤ ΘΟΡΝΣ (Γ)-ΓΙΟΥΤΑ ΡΟΓΙΑΛΣ (Γ)-1.801.704-0
DFROESELARE-ANDERLECHT7-13uuuOOOOOOOuOuuOOOOOu2.251.421-1
DFSV SANDHAUSEN12-5uOuuuuuOOOuuuOuuuMETZ9-10uuuuOuuOOuOOuOOOOOu2.051.5058.3341.671-0
DFΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ ΙΙ-2.601.302-2
DFBEZIERS-NIMES6-13OuOOOOOOuuOuOOuOOuO1.801.700-1
DFUTRECHT9-8uuOOOOuuuuuOOOOuuROSS COUNTY10-9OuOuuOuOOOuuOuOOuuu2.451.3552.7847.222-0
DFPLZEN6-9OuOOOOuuuOOOuuOAKHMAT GROZNY9-6uOOuOuuuOuOuOuu1.851.6550.0050.004-0
LEYDINAMO MINSK6-3OuOuuuuOuTORPEDO MINSK7-2uuuuOuOuu1.781.7272.2227.781-0
ΑΥΣΠΓΚΡΑΒΑΤ ΧΟΚΣ-ΜΠΕΪΣΑΪΝΤ ΓΙΟΥΝ.-2.101.48-
AYPNEWCASTLE JETS FC6-9OuOOOOOuuOuOOuuHAMILTON OLYMPIC-2.551.323-2
AYPΜΠΕΛΚΟΝΕΝ-ΚΑΝΜΠΕΡΑ ΟΛΙΜΠΙΚ-2.951.234-2
AYPΡΙΒΕΪΝΙΑ ΡΙΝΟΣ-MONARO PANTHERS-2.951.233-2
AYPΓΟΥΟΝΤΕΝ ΓΟΥΕΣΤΟΝ-ΤΟΥΓΚΕΡΑΝΟΝΓΚ-3.301.181-1
AYPLAUNCESTON CITY-ΝΤΕΒΟΝΠΟΡΤ ΣΤΡΑΪΚΕΡΣ-2.951.231-3
AYPΚΙΝΓΚΟΜΠΟΡΟ ΛΑΪΟΝΣ-NORTHERN RANGERS-3.151.205-2
ΛΕΥ2ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΜΕΛ-ΛΙΝΤΑ-1.751.750-0
ΛΕΥ2ΒΟΛΝΑ ΠΙΝΣΚ-ΖΙΤΚΟΒΙΤΣΙ-1.651.851-2
ΙΝΝ1ΠΕΡΣΙΡΟΥΠΑ ΤΖΑΓΙΑΡΟΥΠΑ-ΜΠΑΓΙΑΝΓΚΑΡΑ ΣΟΥΡΑΜΠ. Γ.-1.851.650-2
ΛΕΥ2ΚΧΙΜΙΚ ΣΒΕΤΛΟΓΚΟΡΣΚΙ-ΟΡΣΧΑ-1.651.853-2
ΛΕΥ2ΣΜΟΡΓΚΟΝ-BELSHINA BOBRUISK-1.651.850-3
ΛΕΥ2ΕΝΕΡΓΚΕΤΙΚ BDU-GRANIT MIKASHEVICHY-1.781.723-1
ΛΕΥ2SLAVIA MOZYR-ΜΠΑΡΑΝΟΒΙΤΣΙ-1.721.782-0
ΛΕΥ2ΚΟΜΜΟΥΝΑΛΝΙΚ ΣΛΟΝΙΜ-NAFTAN-1.851.651-0
ΒΡΚΝBAHIA-SAMPAIO CORREA-1.522.020-0
ΧΙΛΚCOBRESAL-PALESTINO2-5OuOOOuO1.781.721-1
ΧΙΛΚΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ-BARNECHEA-1.721.780-1
ΧΙΛΚAUDAX ITALIANO5-3OuuOuuOuHUACHIPATO1-6OOOuOOO1.851.6540.0060.002-1
ΧΙΛΚUNIVERSIDAD DE CHILE1-6OOuOOOOCOBRELOA-2.051.502-1
ΦΙΝ3ΓΙΠΟ-MYPA-2.251.420-3
ΦΙΝ3ΖΑΠΣ-BΙΚΙΝΓΚΙΤ-2.601.301-1
ΦΙΝ3ΜΙΚΙ ΜΙΚΕΛΙ-GNISTAN-1.921.581-2
ΦΙΝ3ΠΕΠΟ ΛΑΠΕΝΡΑΝΤΑ-ΝΟΥΡΜΙΤΖΑΡΒΕΝ ΤΖΑΛΚΑΠΑΛΟΣΕΟΥΡΑ-2.451.350-0
ΦΙΝ3TPV ΤΑΜΠΕΡΕ-ΚΑΦΟΥ 98-2.021.522-0
ΦΙΝ3ΚΕΡΧΟ-TAMPERE UNITED-2.451.355-2
ΦΙΝ3VIFK-HERCULES-2.301.400-1
ΦΙΝ3ΝΑΡΠΕΣ ΚΡΑΦΤ-ΠΙΕΤΑΡΣΑΡΙ-2.301.401-4
DFDARTFORD-MILLWALL15-8uuuOuuuOOuuOOOuuuOuOuuu2.101.480-5
DFDUNFERMLINE6-12OOOOOuOOOuuOuuOuOOTRANMERE15-8uuuuuuuOuuOOOuuOuOOOuuu1.781.7251.2248.780-4
DFΝΤΙΛ ΤΑΟΥΝ-MARGATE-2.001.551-0
ΝΟΡ3ELVERUM-ΦΡΑΜ ΛΑΡΒΙΚ-2.601.307-0
ΝΟΡ3ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ-ΜΓΙΟΛΝΕΡ-2.401.371-0
ΝΟΡ3ASKER-MOSS-2.101.481-0
ΝΟΡ3ALTA-FREDRIKSTAD-1.801.701-3
ΝΟΡ3RAUFOSS-BAERUM-2.451.352-1
SO3BK FORWARD-UMEA FC-2.021.520-1
SO3ΡΙΝΙΝΓΚΕ-ΣΟΛΛΕΝΤΟΥΝΤΑ ΓΙΟΥΝ.-2.151.450-0
SO3ΚΑΡΛΣΟΥΝΤ-ΣΚΕΛΛΕΦΤΕΑ-2.351.380-0
SO3NYKOPINGS BIS-ΤΕΓΚΣ-2.101.483-1
SO3SYRIANSKA FC-ΣΑΝΤΙΒΙΚΕΝΣ-2.251.421-0
SO3CARLSTAD UNITED BK-ASSYRISKA FF-2.751.272-0
SO3ΛΙΝΚΕΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ-VASTERAS FK-1.921.581-0
SO3ΛΟΥΝΤΣ-ANGELHOLMS FF-2.451.354-0
SO3UTSIKTENS BK-KRISTIANSTADS FF-2.301.401-0
SO3MJALLBY AIF-LJUNGSKILE SK-2.151.451-0
SO3ATVIDABERGS FF-ΣΚΟΒΝΤΕ-1.901.601-1
SO3OSKARSHAMNS AIK-ΚΑΡΛΣΚΡΟΝΑ-2.401.371-1
SO3HUSQVARNA FF-ΤΟΡΝΣ-1.901.600-1
SO3IK ODDEVOLD-ΤΒΑΚΕΡΣ-2.101.480-3
ΑΝΛΓΣΚΑΪ ΜΠΛΟΥ (Γ)-ΣΙΚΑΓΟ ΡΕΝΤ ΣΤΑΡΣ (Γ)-2.051.501-3
ΑΝΛΓΟΡΛΑΝΤΟ ΠΡΑΪΝΤ (Γ)-ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΣΠΙΡΙΤ (Γ)-1.781.722-1
ΑΝΛΓΣΙΑΤΛ ΡΙΓΝΚ (Γ)-ΧΙΟΥΣΤΟΝ (Γ)-1.851.653-1
DFΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ-CAMBRIDGE UNITED15-8uuOuOuuuOuuOuOOuOuuuuuO2.101.481-7
DFSUTTON UTD11-12uOOuuOOOuOuuOuOuOuuOOuOCOVENTRY13-10uuuOOuuOOuuuuuOOuuOuOOO1.821.6852.1747.832-0
DFFC HALIFAX TOWN10-13uOuOOOuuuuOuOOOOuOuOOOuSTOCKPORT-2.251.421-2
DFRHYL FC-ALTRINCHAM-2.551.320-3
DFΚΑΡΛΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ-2.601.300-1
DFDUMBARTON10-8uOOOuuOuOuuuuuOOuOHEART OF MIDLOTHIAN12-8OuuOOuOOuuuOOuuuuOuu1.921.5857.8942.110-2
DFCLYDE9-9OuOuOOuuuuOuOuuOOOHAMILTON ACADEMICAL7-12uOOOOOuuOuOOOuuOOuO2.451.3543.2456.762-0
DFALFRETON-DONCASTER13-10OuuOOuuuuOuuuOuOOOuOuOu2.101.480-1
DFGAINSBOROUGH-BARNSLEY10-13OuuOOuOuOOuOuOuuuOOuOOO2.601.300-2
DFWISLA KRAKOW8-7uOuuuuOuOuOOuOOMONACO6-13OuOOOuuuOuOOOOuOOOO1.921.5841.1858.821-1
DFSOCHAUX7-12uOOOOuOOOuuOOOuOuuONANCY11-8OuOuuOOuOuuuOuuuuOO1.821.6847.3752.631-0
DFSV GRODIG-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)-2.251.421-2
ΚΕΝΠΜΠΑΝΤΑΡΙ-ΚΑΚΑΜΕΓΚΑ ΧΟΜΜΠΟΪΖ-1.352.451-0
ΚΕΝΠΖΟΥ ΚΕΡΙΤΣΟ-ΣΟΥΓΚΑΡ-1.402.301-0
ΛΕΤΚΓΚΡΟΜΠΙΝΑ-ΝΤΑΟΥΓΚΑΒΠΙΛΣ-3.151.202-6
ΛΕΤΚΠΡΕΪΛΟΥ-VALMIERAS0-7OOOOOOO3.551.150-3
ΛΕΤΚFS METTA/LU3-4uOOOuOuFK JELGAVA4-2OOuuuu1.901.6053.8546.152-1
DFRED BULL SALZBURG8-10uOOOuOuOuuOOuOuOOuFK JABLONEC8-7uuOuuOOuuOOuuOO2.051.5048.4851.525-0
DFFALKIRK8-10uOuuuuuOOOOOOuOOOuΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.-2.301.403-2
DFSTRANRAER6-12uOOOuOOOOOuuOuOOuOSTIRLING ALBION5-13OOOOOuuuOOOOuOuOOO2.051.5030.5669.440-2
AYPΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ-ΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ-2.601.301-0
AYPΒΑΛΕΝΤΑΪΝ-ΛΕΪΚ ΜΑΚΑΡΙ ΣΙΤΙ-2.151.451-2
AYPΓΚΟΥΑΝΓΚΑΛΙΝ ΓΙΟΥΝ.-ΚΑΝΜΠΕΡΑ-3.151.200-1
AYPΟΛΥΜΠΙΑ-ΝΟΤΙΑ ΧΟΜΠΑΡΤ-3.151.201-4
ΚΑΝ1ΒΑΤΕΡΛΟ-ΣΕΡΜΠΙΑΝ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-2.451.35-
PKBRAZIL-BELGIUM-1.901.701-2
PKSWEDEN-ENGLAND-1.552.150-2
PKRUSSIA-CROATIA-1.552.151-1
PKURUGUAY-FRANCE-1.452.400-2
ΙΝΝ1ΜΙΤΡΑ ΚΟΥΚΑΡ-----
RW2-KHIMKI13-6uuOOOuOuuuuuuOuuuuO---
PAS GIANNINA9-6uuOOuuuuOOOuuuO----
RW2SKA-KHABAROVSK-----
DFVITESSE7-10OOuuOuuOuuOOOuOOOLOKOMOTIV MOSCOW8-7OuOuuuOuOOuOOuu--46.8853.133-0
ΙΝΝ1-ΠΕΡΣΕΡΟΥ ΣΕΡΟΥΙ----
ΚΙΝΑ-----
ΙΝΝ1-----
KIN-----
KIN-----
KIN-----
KINTIANJIN QUANJIAN3-3OuuOuO----
RW2-FAKEL VORONEZH12-7uuOuuOuOuOuuuOuuuOO---
CAF-MAMELODI SUNDOWNS----
CAFΜΠΑΜΠΑΝΕ ΣΑΛΟΒΣ-----
DFSTURM GRAZ8-10OOuuOOuuOOuOuuOOOuKSV SUPERFUND7-11uOOOOOuOuuOOuOuuOO--41.6758.331-0
CAFΜΑΖΕΜΠΕ-----
CAF-----
RW2TYUMEN10-9OOuuOuOuOuOuuuuOuOOBALTIKA13-6OuuuuuOuuOOuuuuOuuO--60.5339.474-1
RW2-TAMBOV12-7OOOuuuuuOOuOuuuuOuu---
RW2-----
RW2AVANGARD KURSK12-7OuuOuuuuOOOuuOuuuuOSHINNIK YAROSLAVL9-10OuuOOuuuOOuOOOuOOuu--55.2644.741-2
U19ΤΟΥΡΚΙΑ U19-ΑΓΓΛΙΑ U19----
EULLEVSKI SOFIA10-4uuOuuuOuuOuuuOFC VADUZ10-8uOuOuuuuuOuuOOOuOO--62.5037.503-2
EULΣΚΟΥΠΙ-----
EULΧΟΝΒΕΝΤ-RABOTNICKI----
RW2DYNAMO SAINT PETERSBURG7-12OuOOOuOOuuOOOOOuuuO----
DFCARL ZEISS JENA8-11uuuOuuOOuuOOOuOOOOOCHEMNITZER FC5-14OuOOOuOOuOOOOuOOOuO--34.2165.791-2
HAPOEL RAANANA-ASTERAS TRIPOLIS12-3uuuuuOOuuuuuuOu---
CHLHJK HELSINKI2-8OOOOOOuOuOΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ----
CAFΧΟΡΟΓΙΑ-ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ----
RW2ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-2-SIBIR14-5uOOuOuuuOuuuuuuuuuO---
DFTRABZONSPOR6-11OOOOOOOuuuuuOOuOO----
CHLVALLETTA FC-ΚΟΥΚΕΣΙ----
DFNIORT9-10uuOuuOuuOOuOOOOuOOuLORIENT8-11uuOuOOuOOOuOuOOOuuO--44.7455.261-0
RW2ΤΣΕΡΤΑΝΟΒΟ-----
CHLAPOEL-SUDUVA MARIJAMPOLE---1-0
ΓΕΡΛ-----
CHLHAPOEL BEER SHEVA-FLORA TALLINN---3-1
DFREADING12-11uOuuOuOuuOOOuuuOOuOuuOOBESIKTAS7-10OuOOOOuuOOOuuuOuO--47.5052.502-2
DFZULTE-WAREGEM4-11uOOOOOOuuOOOuOO----
U19ΓΑΛΛΙΑ U19-ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19----
DFOOSTENDE6-9uOOuOOOuuOOOuuOROESELARE---2-3
DFBATH CITY-EXETER10-13uOOOuuuuuOOOOOuOuOuOOuO--0-1
DFFOREST GREEN10-13OOOuuuOuOuuuOuOOOuOuOOOLEEDS9-14OuuuOOOOOuOOuuuOOOOuOuO--41.3058.701-2
CHLTHE NEW SAINTS-----
DF-FC HALIFAX TOWN15-8uuuuOOuuOOOuOuuOuuOuuuu---
CHLVIDEOTON FC9-8uOuOOuuOuOOuOuuOuDUDELANGE----
DFBRADFORD12-11OuOuOuuuuOOOOOOOuuuOuuuSHEFFIELD UTD9-14uuOuOOOuOOuOuOOuOOuuOOO--45.6554.352-3
DF-IPSWICH12-11OOOOuOOOuuuuOuuuuOuuuOO---
DFDAGENHAM & REDBRIDGE9-14OOOOOOuuuOuOuOOOuOOuOuuCOLCHESTER12-11OOuOOuOuuOOuuOOuuuuuOOu--45.6554.351-1
CHLCRVENA ZVEZDA-----
SLKSTENHOUSEMUIR6-12OOuOOuuOOOOOuOOuOuALBION ROVERS6-12OuOOOOOOOOOuOuOuuu--33.3366.674-0
DFTORQUAY11-12uOOuuuOuuuOuuOOOOOOOuOuPLYMOUTH16-7OuOuuOuuuuuuOuOOuuuuuuO--58.7041.300-1
DFALDERSHOT TOWN13-10OOOuuOuOOOuuOuuOuOuuuuu----
SLK-ARBROATH5-13uOOOuOuuOuOOOOOOOO---
DFALTRINCHAM-MACCLESFIELD12-11uOOuuuOuuuuOuOOOOuOOOuu--1-0
SLKANNAN ATHLETIC12-6OuuuuuuuOuuOuOuuOOBERWICK9-9OuuOuuOOuOuOOuOuuO--58.3341.674-0
SLKCOWDENBEATH9-9uuOOOOuuuOOuOOuuOuINVERNESS CT11-7OOOOuuuuuOuOuuuuuO--55.5644.442-5
SLKDUMBARTON10-8uOOOuuOuOuuuuuOOuOQUEENS PARK9-9uuuOuOuOOOOuOuOOuu--52.7847.221-0
SLK-PETERHEAD7-11OOOOOuuOOuOuOuuOOu---
SLKFALKIRK8-10uOuuuuuOOOOOOuOOOuFORFAR ATHLETIC5-13OOOOuOOOOOOOuOuuuO--36.1163.892-0
SLKHAMILTON ACADEMICAL5-14OOOOOuOuuOOOOOuOOuOLIVINGSTON8-10OuOuOOOOOuuOuOOuuu--35.1464.860-0
DFKIDDERMINSTER-BURTON ALBION12-11OuOuuuuuuuuOOOOuOuOOuOO--1-2
SLKMONTROSE8-10uuOOuuOOOuOOuOOOuu----
DFMORECAMBE13-10OuOOuuOuOuuOOuOuOuuOuuuBOLTON16-7uuOuuuuOuOOuuuuuuuuOOOu--63.0436.96-
SLKMOTHERWELL12-8OuOuuOuuuOuuuuuOuOOO----
DFOXFORD CITY-LUTON13-10uOuOuuOuOOuOOuuuuOuOOuu---
SLKPARTICK12-7uOOuuOuuOuuOuOuuOuuMORTON10-8uuOOuOuOuOuuuOuuOO--59.4640.542-1
SLKQUEEN OF THE SOUTH7-11OuOuOOuOuOuuOOOOuO----
SLKROSS COUNTY9-10OOuuOOOuuOuOOuOOuuu----
SLKST MIRREN8-10OOOOOOOuuuuuuuOuOOΣΠΑΡΤΑΝΣ----
SLKSTIRLING ALBION7-11OuOOOOuuuuOOOuOOOuBRECHIN4-14OuOOOOOOOOOuuuOOOO--30.5669.441-2
DFSTOCKPORT-----
DFWALSALL11-12OOOuOuuuuOuuOOuOOOOuuOuASTON VILLA13-10OOuOOuuuOuuOuuuuOOuuOOu--52.1747.831-4
DFWYCOMBE7-16OOOOOOuOOOuuOOOOOuuuOOuBRENTFORD14-9uuuOOOOuuOOOOuOuuuuuuuu--45.6554.350-1
DFYEOVIL13-10OuuOuuuOOuuOOOOuuuuOuuOBRISTOL ROVERS12-11uOOOOOOuuOOuuuOOuuOuuuu--54.3545.651-1
CAFΑΛ ΑΧΛΙ-----
CHL-LUDOGORETS6-8uOOuOOuOOuOuOu2.851.25-
CAFES SETIF-DIFAA EL JADIDA---2-1
CAF-----
CHLLEGIA WARSZAWA9-6uuOOuuuuOuOuOuOCORK CITY6-7OOuuOOuOuuOuO1.951.5753.5746.433-0
ARGKVELEZ SARSFIELD8-5uOuuuOuuOOOuuCENTRAL CORDOBA---1-1
DFPORTIMONENSE4-13OOOOOuuuOOOOOOuOOFC PORTO10-7uuOuOuOOuOOOuuuuu2.301.4041.1858.822-1
DFACADEMICA12-7uuOOOuuuuuOuOuOuuuOBELENENSES11-6uOOOuuuOuuOuuOuuu2.001.5563.8936.110-0
PAR-GENERAL DIAZ4-7OuuOuuOOOOO1.701.77-
BR24-3OuOuuOu3-4uOOOuOu1.522.0550.0050.00-
CSACARACAS FC-SPORT HUANCAYO-1.502.05-
PARCLUB NACIONAL7-4OuuuOuuOuOu-2.001.55-
BR25-2uuOuuuOJUVENTUDE4-3OOuOuuu1.472.1064.2935.71-
BR2VILA NOVA6-1uOuuuuu4-3OOuuuuO1.452.2071.4328.57-
ARGKVILLA DALMINE-ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ-1.432.20-
BR2GUARANI CAMPINAS6-2uOuuuuuO5-2uuOuOuu1.502.1073.3326.67-
CSA-JUNIOR5-4uuOuuOuOO1.452.15-
ΙΝΝ1-ΠΣΙΣ ΣΕΜΑΡΑΝΓΚ-1.951.55-
DFSANTA CLARA10-9OOOOuOuuuuuuuOOOuuO-1.901.60-
DFMARITIMO10-7uuuOuuuuOuOOOOuuOPETERBOROUGH11-12OOuuOuOOuOOOuuuuuOuOOOu2.051.5052.5047.501-0
IAPCONSADOLE SAPPORO2-4OOOuOuKAWASAKI FRONTALE4-3OuuuuOO1.751.7346.1553.851-2
NKR3-5uOuOuOOOJEJU UNITED FC4-4uuOuOOuO1.771.7043.7556.25-
IAP5-3OuOuuOuuKASHIMA ANTLERS2-4uuOOOO1.571.9550.0050.00-
IAPKASHIWA REYSOL4-4uuOuOuOO6-1uOuuuuu1.571.9566.6733.33-
IAPSANFRECCE HIROSHIMA6-1uuOuuuuGAMBA OSAKA5-2uuOOuuu1.651.8378.5721.434-0
IAPSHIMIZU S-PULSE5-2uuuuuOOCEREZO OSAKA6-1uuOuuuu1.751.7378.5721.433-0
IAPSHONAN BELLMARE4-4OuOuuOOuSAGAN TOSU3-4OOOuuOu1.571.9546.6753.331-1
IAPV-VAREN NAGASAKI3-4OuOOuuOVISSEL KOBE6-2uuOuOuuu1.801.6760.0040.000-1
IAP4-3uuuuOOOYOKOHAMA F. MARINOS5-2uuuuOOu1.801.6764.2935.71-
NKRDAEGU FC4-4uuuOOOuOPOHANG STEELERS3-4OuOuOOu1.571.9546.6753.330-1
NKRFC SEOUL3-5OuOOuOOuJEONNAM DRAGONS5-3OuOOuuuu1.771.7050.0050.002-1
NKR3-3uOOuOuGYEONGNAM FC3-5OOOOOuuu1.601.9042.8657.14-
NKRSUWON BLUEWINGS4-5OuuOOuuOOINCHEON UNITED2-6OuOOuOOO2.001.5335.2964.715-2
IAP5-2OuuOuuuNAGOYA GRAMPUS2-6OuOOuOOO2.101.5046.6753.33-
NKRGANGWON FC4-4OOOOuuuuULSAN HYUNDAI FC6-2uOuuuuOu1.831.6762.5037.503-3
ΙΝΝ1-ΜΕΝΤΑΝ-1.951.55-
ΚΙΝΑ--2.101.47-
ΚΙΝΑ-YANBIAN FUNDE-1.701.80-
KINBEIJING GUOAN1-4OuOOO-2.001.55-
KIN--1.951.57-
KIN--2.551.33-
KIN-TIANJIN TEDA5-1uOuuuu1.801.70-
SIG--3.151.20-
SIG-TAMPINES ROVERS FC-2.851.25-
FIORENTINA10-9OOuOOOOuuuOuuuuuOOuVERONA6-13uOOOOOuOOuOuuOOuOOO2.301.4042.1157.89-
EULZELJEZNICAR SARAJEVO-TRANS NARVA-2.151.45-
DFVfL BOCHUM11-6uOOuuuuOuuOuuuOOuSTOKE CITY9-10uuOOuOOOuuOOOuuOuuO2.451.3555.5644.44-
FC SION9-9uuuuOOuOOOOuOuuOuOINTER11-8OuuOuOOuuuuuOuuuOOO2.151.4554.0545.95-
-OLYMPIAKOS PIRAEUS6-9uuOOuOOOuOOOuuO2.151.45-
CHLSHERIFF TIRASPOL--1.731.75-
--2.301.40-
CHLQARABAG--1.671.80-
CHLZRINJSKI-SPARTAK TRNAVA-1.532.00-
NANTES14-5uuuuOOuOuuuOuuOuuuu-1.901.60-
CHLROSENBORG2-6OOuuOOOOVALUR REYKJAVIK5-1uOuuuu2.001.5550.0050.00-
CHLΣΟΥΤΙΕΣΚΑ ΝΙΚΣΙΤΣ-FC ASTANA6-4uOOuuuOuOu1.651.85-
DFBETIS6-13OOOOuOOuuOOOOuOuuOOSC BRAGA6-11OuuOuOuOOOOOOOOuu2.301.4033.3366.67-
BURY14-9uOuuOuOuOuOuuuOuOOuuuOuEVERTON10-9uuOuuOOuuuOOOuOOuuO2.001.5557.1442.86-
CHLCELTIC10-9OuOOuuOOuOuuOuOuOuuΑΛΑΣΚΕΡΤ-2.651.30-
SLK-HEART OF MIDLOTHIAN12-8OuuOOuOOuuuOOuuuuOuu2.801.27-
PARGUARANI CAMPINAS6-2uOuuuuuODEPORTIVO CAPIATA2-9uOOOOuOOOOO1.901.6042.1157.89-
BRACEARA3-3uOOuuOSPORT RECIFE2-4OOuOuO1.502.0541.6758.33-
CSA-EL NACIONAL6-5OOOuuOuuOuu1.502.05-
PARINDEPENDIENTE-CERRO PORTENO-1.901.60-
-ORLANDO CITY2-7uuOOOOOOO2.451.35-
AME5-5OuOuOuuuOONEW ENGLAND REVOLUTION3-4uuOOOuO2.251.4247.0652.94-
BRA1-4OOOOuPARANA4-1uuOuu1.502.1050.0050.00-
--2.151.45-
-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ-2.051.50-
BRACORINTHIANS5-1Ouuuuu3-3uuuOOO1.482.1066.6733.33-
CSADEPORTIVO CALI4-6uOuOOOOOuuΛΑ ΠΑΖ-1.502.05-
BRAFLAMENGO6-0uuuuuuSAO PAULO3-3uuOOOu1.502.0575.0025.00-
BRAGREMIO5-1uOuuuu0-5OOOOO1.502.0545.4554.55-
CSASOL DE AMERICA3-8OOOuOuOOuOO-1.452.15-
LOS ANGELES FC6-3uuuOuuOOu-2.301.40-
ΚΙΝΑ--2.101.47-
EUL-ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ-1.951.60-
VfL WOLFSBURG8-9OuuuuOOOuOuOOuuOO-1.901.60-
EULDINAMO MINSK6-3OuOuuuuOu-1.831.67-
EULGANDZASAR KAPAN-LECH POZNAN10-5uuOuuuOOuuuuuOO2.151.45-
EUL--1.532.00-
EUL-ΟΥΝΙΟΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ-2.051.52-
EULΛΑΤΣΙ--1.631.87-
U19ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19-ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19-2.001.55-
EUL-RADNICKI NIS-2.201.43-
EUL-ΣΤΙΑΡΝΑΝ ΓΚΑΡΝΤΑΜΠΑΕΡ-2.051.52-
EULMOLDE2-7OOOuOuOOOΓΚΛΕΝΑΒΟΝ-2.451.35-
EULSLAVIA SOFIA5-9uOOOOOOOuuuuOOILVES6-4OuuuuuOOOu1.502.1045.8354.17-
EULRIGA FC4-3OOOuuuuCSKA SOFIA7-8uOuOuOOOuuOuOuO1.601.9050.0050.00-
EULSLOVAN BRATISLAVA-MILSAMI ORHEI-1.631.85-
EUL-SHAMROCK ROVERS9-3OuuOOuuuuuuu1.671.83-
EULAPOLLON LIMASSOL--2.051.52-
EULHACKEN2-4uOOOuOΛΙΕΠΑΓΙΑ-2.051.50-
EUL--1.552.00-
EUL-FOLA ESCH-1.422.25-
EULΖΑΡΙΑ ΜΠΑΛΤΙ--1.831.67-
EUL-ΜΠΑΛΖΑΝ ΓΙΟΥΘΣ-1.522.05-
EULMACCABI TEL AVIV-FERENCVAROSI TC9-7OuOOOuuuOuOuuuuO1.601.90-
EUL--2.151.47-
EUL--1.771.70-
EULVARDAR SKOPJE-PYUNIK YEREVAN-1.502.05-
EUL-ΚΛΑΚΣΒΙΚ-1.771.70-
EULFC NORDSJAELLAND1-0uCLIFTONVILLE FC-2.901.23-
EULΠΡΟΓΚΡΕΣ ΝΙΕΝΤΕΡΚΟΡΝ-QABALA-1.871.63-
U19ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19-ΙΤΑΛΙΑ U19-1.601.90-
EUL--1.601.90-
EULFC COPENHAGEN-KUPS5-5OOOOuuuOuu2.201.43-
EUL-FK VENTSPILS2-5uOOOOuO1.831.65-
ΙΣΛ2--2.151.45-
DF-EXETER10-13uOOOuuuuuOOOOOuOuOuOOuO2.601.30-
DF-LEEDS9-14OuuuOOOOOuOOuuuOOOOuOuO2.601.30-
EULΣΑΡΑΓΕΒΟ-BANANTS YEREVAN-1.731.75-
EULMARIBOR-PARTIZANI-1.951.57-
EULAS TRENCIN--1.901.60-
EUL-ΤΟΡΣΑΒΝ Β36-1.552.00-
EULFK PARTIZAN-RUDAR-2.151.47-
-LIVERPOOL5-14OOOuOOOOOOOuOuOOuOu2.151.45-
EUL--1.601.90-
EULDUNDALK4-9uOuuOOOOOuOOOLEVADIA TALLINN-1.951.57-
BR2OESTE6-1uuuuOuuGUARANI CAMPINAS3-4OOuuOOu1.502.0564.2935.710-1
BR2CRICIUMA5-2uOuOuuuFIGUEIRENSE-1.601.901-1
EUL--1.871.63-
EULNSI RUNAVIK-HIBERNIAN12-7OuuuOuOuuOuuuOOuuuO2.051.52-
ΑΜΕ3ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ-ΣΟΥΟΠ ΠΑΡΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-2.251.420-2
ΙΝΝ1ΜΙΤΡΑ ΚΟΥΚΑΡ-ΜΠΑΡΙΤΟ-2.001.553-4
EULTRE FIORI-RUDAR VELENJE-2.151.47-
ΙΝΝ1ΣΡΙΒΙΤΖΑΓΙΑ ΠΑΛΕΜΠΑΝΓΚ-ΤΙΡΑ-2.101.484-1
AYPΡΕΝΤΛΑΝΤ-BRISBANE CITY-3.351.175-5
EULNK DOMZALE-SIROKI BRIJEG-1.522.05-
EULUJPEST8-8OuuOuuOOOuOuOuuO-1.671.80-
AYPΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ-NORTHCOTE CITY-2.151.453-1
EULFH HAFNARFJORDUR1-6OOuOOOOLAHTI7-2uuuOOuuuu1.651.8550.0050.00-
AYPΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ-HUME CITY-2.101.481-0
ΙΣΛ2-IA AKRANES-2.151.45-
AYPADELAIDE COMETS-NE METROSTARS-2.251.421-1
AYPGREEN GULLY-PASCOE VALE-2.301.400-2
BRACHAPECOENSE-SC4-1uuOuu4-1uuOuu1.472.1580.0020.00-
AYPΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-2.401.372-0
BRA5-0uuuuu3-2uOOuu1.522.0580.0020.00-
ΙΝΝ1ΠΕΡΣΙΓΙΑ ΤΖΑΚΑΡΤΑ (ΙΝΔ.)-ΜΑΚΑΣΑΡ-1.701.802-2
ΙΝΝ1ΠΟΥΣΑΜΑΝΙΑ ΜΠΟΡΝΕΟ-ΠΕΡΣΕΡΟΥ ΣΕΡΟΥΙ-1.651.855-1
CSADEPORTIVO CUENCA8-3OuOuuuuuOuuΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ-1.502.05-
LEYBATE BORISOV5-3uuOuuOuOTORPEDO ZHODINO6-3OuuuuuuOO1.502.0564.7135.292-1
PARLIBERTAD8-3uuOuuOuuuOuSPORTIVO LUQUENO3-8OOOuOOOOuOu1.851.6350.0050.00-
IRL1CABINTEELY-WEXFORD YOUTHS-1.681.821-2
BRASANTOS2-3uOuOO4-2uOuuuO1.532.0054.5545.45-
BRAVASCO DA GAMA1-5OOOuOOFLUMINENSE1-5OOOuOO1.551.9516.6783.33-
IRL1DROGHEDA UNITED-FINN HARPS-1.651.850-1
BRAATLETICO PARANAENSE2-3OOOuuINTERNACIONAL4-2uuuOuO1.452.1554.5545.45-
IRL1UCD-SHELBOURNE-1.851.651-1
ARGKTIGRE10-4OOuuuOOuuuuuuuGUILLERMO BROWN-1.552.00-
IRLCORK CITY7-5uuOuuuOOOOuuSHAMROCK ROVERS9-3OuuOOuuuuuuu1.452.1566.6733.330-0
CSARAMPLA JUNIORS3-4OuOOuuO-1.402.30-
IRLDERRY CITY5-7OOOuOuuOuuOOLIMERICK FC6-6uOOuuuuOOuOO2.151.4545.8354.172-1
IRLST. PATRICKS ATHLETIC5-7OuuOuOuuOOOODUNDALK6-6uuuuOuOOuOOO2.021.5245.8354.171-3
IRLWATERFORD UNITED5-7OuuOOOuOOOuuBOHEMIANS6-6uuOOOOOuOuuu1.651.8545.8354.171-1
ΑΜΕ3ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΙΙ-ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΙΙ-2.301.406-1
ΑΜΕ3ΠΕΝ ΦΚ-ΜΠΙΘΛΕΕΜ ΣΤΙΛ-1.921.583-2
ISIMΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ-UNIV. CATOLICA5-6OuOuuOuOOOu1.851.651-1
AYPAVONDALE FC-ΝΤΑΝΕΝΟΝΓΚ ΘΑΝΤΕΡ-2.751.271-0
AYPADELAIDE CITY FC-ΣΤΟΥΡΤ ΛΑΪΟΝΣ-2.601.304-0
AYPΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. ΝΕΟΙ-2.151.451-0
AYPCROYDON KINGS-ΑΔΕΛΑΪΔΑ-2.301.400-0
AYPΝΟΤΙΑ ΑΔΕΛΑΪΔΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΑΪΔΑ-1.921.581-4
AYPΓΟΥΕΣΤ ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΠΙΡΚΑΛΑ-ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ-2.151.450-1
AYΠARMADALE-BALCATTA-2.601.305-1
AYΠΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ ΝΕΟΙ-2.601.301-3
AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ-2.451.353-0
AYΠΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ-2.751.273-1
AYΠPERTH SC-ΚΟΚΜΠΕΡΝ-2.451.352-1
AYΠSORRENTO-SUBIACO-2.101.484-0
AYPΓΟΥΕΣΤ ΘΑΝΤΕΡ-ΜΑΓΚΠΑΪΣ ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ ΓΙΟΥΝ.-3.151.201-1
AYPMORETON BAY UNITED-WESTERN PRIDE-2.401.375-1
AYPΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ.-ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ-2.351.382-0
AYPΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ-OLYMPIC FC-3.001.222-2
ΙΝΝ1ΑΡΕΜΑ ΙΝΤΟΝΗΣΙΑ-ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚΑ-2.001.551-0
AYPΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ.-3.301.182-1
AYPΓΚΟΛΝΤ ΚΟΣΤ ΣΙΤΙ-NORTHERN FURY FC-2.751.272-1
AYPΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ-2.151.451-0
AYPΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝ-BLACKTOWN CITY-1.921.580-0
ΙΑΠ2JEF UNITED CHIBA3-9uOOuOuOOOOOOOMIYA ARDIJA3-8OOOOuOuuOOO1.901.6026.0973.911-3
ΙΑΠ2KYOTO SANGA7-4uOuuuOOuuOuAVISPA FUKUOKA7-3uuOOuOuuuu1.522.0266.6733.33-
ΙΑΠ2MACHIDA ZELVIA4-7OuOOOuOOOuuTOCHIGI SC7-4OuOuuuOuuOu1.422.2550.0050.000-1
ΙΑΠ2MATSUMOTO YAMAGA7-4uOuuuOuuOOuALBIREX NIIGATA4-7uOOOOOOOuuu1.651.8550.0050.002-0
ΙΑΠ2MITO HOLLYHOCK5-6OOuuuOuOuOOKAMATAMARE SANUKI8-5uuOuuuuOuOuOO1.552.0054.1745.835-0
ΙΑΠ2TOKYO VERDY6-7OOuuuOOuuOOuOFAGIANO OKAYAMA9-2uuuuuuOOuuu1.502.0562.5037.500-1
ΙΑΠ2YOKOHAMA FC5-7uOOOOuuOOOuuMONTEDIO YAMAGATA6-6OOOuuuOuOOuu1.581.9245.8354.171-1
AYPΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.-ΧΑΚΟΑ-2.301.403-1
SIGGEYLANG INT.-HOUGANG UNITED FC-1.801.700-0
ΚΙΝΚΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡΜΠΙΝΓΚ1-4OOuOOΣΙΤΣΟΥΑΝ ΤΖΙΟΥΝΙΟΥ-2.001.553-0
ΙΑΠ2OITA TRINITA4-8OuOOuOOOOuuOVENTFORET KOFU5-6OuuuOuOOOuO1.701.8039.1360.872-4
ΙΑΠ2TOKUSHIMA VORTIS6-5uOOuuuuOOOuROASSO KUMAMOTO4-7OOuOOOOOuuu1.801.7045.4554.551-0
ΙΑΠ2ZWEIGEN KANAZAWA7-4uuuOuOuOuuORENOFA YAMAGUCHI3-10OOuuOuOOOOOOO1.921.5841.6758.332-2
NK2ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ ΦΚ4-4OuOOOuuuΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΧΓΟΥΑ ΦΚ5-2uOuuuOu1.601.9060.0040.000-2
NK2SEONGNAM FC6-3uuuOOOuuuSEOUL E-LAND FC5-2uuOuuOu1.681.8268.7531.251-1
NKRGYEONGNAM FC6-3OuuOuuuuOPOHANG STEELERS3-4OuOuOOu1.601.9056.2543.752-0
NKRJEONBUK MOTORS-INCHEON UNITED2-6OuOOuOOO2.151.453-3
NKRSUWON BLUEWINGS4-5OuuOOuuOOJEJU UNITED FC4-4uuOuOOuO1.651.8547.0652.942-3
AYΠΦΟΡΕΣΤΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-ΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ ΓΙΟΥΝ.-3.151.204-4
FINTPS9-1uuuuuuuuuOPS KEMI3-6uOOOOuOuO1.601.9063.1636.843-2
ΙΝΝ1ΠΕΡΣΜΠΑΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠΑΓΙΑ-ΜΠΑΛΙ ΓΙΟΥΝ. ΠΟΥΣΑΜ-1.701.801-0
FI2 AC KAJAANI3-3OOuuOuKPV5-2uOOuuuu1.921.5861.5438.460-1
FI2AC OULU3-3OuuOOuHAKA5-1uuOuuu1.721.7866.6733.330-1
FI2EIF5-2uuuuOOuJJK1-4OOuOO1.721.7850.0050.002-1
FI2KLUBI-043-3uOuOuOKTP4-3uOuuuOO1.851.6553.8546.153-3
ISLFH HAFNARFJORDUR1-6OOuOOOOGRINDAVIK4-2uuuuOO2.021.5238.4661.542-1
SIGDPMM FC-BALESTIER KHALSA FC-2.301.402-2
LEYTORPEDO MINSK7-0uuuuuuuDINAMO MINSK5-1uuOuuu1.751.7592.317.69-
SO1IK SIRIUS2-5uOOuOOOMALMO FF1-6OOOOuOO2.101.4821.4378.570-4
LEYFC MINSK5-3uOuOuuuOSHAKHTER SOLIGORSK6-1Ouuuuuu1.522.0273.3326.670-0
FINLAHTI6-3OuuuuuuOOFC INTER4-6uOOOuOOuuO1.701.8052.6347.371-2
ISLIBV VESTMANNAEYJAR5-1uuuuOuBREIDABLIK4-2OuOuuu1.851.6575.0025.000-0
ISLKEFLAVIK3-3uOOOuuSTJARNAN2-3OuOOu2.301.4045.4554.550-2
ΙΣΛ2FRAM REYKJAVIK-ΜΑΝΙ-2.301.403-1
NO1ROSENBORG2-6OOuuOOOOTROMSO3-5OOuOuuOO2.021.5231.2568.752-1
SO1HACKEN2-4uOOOuOGIF SUNDSVALL1-4OOuOO2.021.5227.2772.733-0
SO1DALKURD FF0-6OOOOOOIF BROMMAPOJKARNA0-6OOOOOO1.851.650.00100.003-0
SO1TRELLEBORGS FF2-5OOuOuOOAIK6-2uuOuuuOu1.601.9053.3346.671-4
LEYDINAMO BREST3-4OOOuuOuFC NEMAN GRODNO5-3uuOuOuuO1.751.7553.3346.671-0
IRL1LONGFORD TOWN FC-COBH RAMBLERS-1.851.651-2
ΒΡΑ3ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΚΡΕΑΝΟ-SALGUEIRO-1.751.752-1
ΒΡΑ3BRAGANTINO-ΤΟΜΠΕΝΣΕ-1.651.852-1
ΒΡΑ3ΓΚΛΟΜΠΟ-ΖΟΥΖΙΡΕΝΣΕ-1.651.851-1
ΒΡΑ3JOINVILLE-ΟΠΕΡΑΡΙΟ-1.651.851-3
ΒΡΑ3LUVERDENSE-ΥΠΙΡΑΝΓΚΑ-1.751.752-2
ΒΡΑ3TUPI-ΚΟΥΙΑΜΠΑ-1.681.821-3
ΒΡΑ3ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ-ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ ΣΠ-1.651.851-0
AMELOS ANGELES FC6-3uuuOuuOOuORLANDO CITY2-7uuOOOOOOO2.451.3544.4455.564-1
ISIMGUAYAQUIL CITY FC8-3uOuOuuuuOuuLDU QUITO6-5OOuOuuOOuuu1.402.3063.6436.360-0
AMEPHILADELPHIA UNION6-4uuuuOOOuOuATLANTA UNITED FC6-4OuuOOuuuOu2.301.4060.0040.000-2
ΑΜΕ3ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΡΕΪΛΧΟΚΣ-ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΤΕΡΙ-1.901.601-1
ΑΜΕ3ΙΝΤΙ ΕΛΕΒΕΝ-ΣΑΡΛΟΤ ΙΝΤΙΠΕΝΤΕΝΣ-1.901.602-1
ΒΡΑ3ΚΟΝΦΙΑΝΣΑ-NAUTICO RECIFE-1.621.882-3
ISIMEL NACIONAL2-9OOOuOOOuOOODELFIN SC3-8uOuOOuOOOOO2.051.5022.7377.270-3
AMEMONTREAL IMPACT6-4uOOuuuOuOuCOLORADO RAPIDS4-4OuOuOuuO1.901.6055.5644.442-1
AMENEW ENGLAND REVOLUTION5-7OOOuuOuuOOuOSEATTLE SOUNDERS5-5OOuOuuOOuu2.051.5045.4554.550-0
ΑΜΕ3ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΪ ΡΟΝΤΙΣ-ΛΟΥΙΣΒΙΛ-1.751.751-2
AMEΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ-TORONTO FC3-7uuOOOuOOOO2.001.552-2
ΑΜΕ3ΝΑΣΒΙΛ-ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ-1.552.000-0
ΑΜΕ3ΟΚΣ ΕΝΕΡΤΖΙ-ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΣΠΡΙΝΓΚΣ-1.651.851-1
ΑΜΕ3ΡΙΟ ΓΚΡΑΝΤΕ ΒΑΛΕΪ-ΤΟΥΛΣΑ-1.621.881-1
AMEHOUSTON DYNAMO2-7OOuOOOuOOMINNESOTA UNITED FC-2.451.353-0
AMEREAL SALT LAKE4-6OuOOOOuuOuFC DALLAS5-3uOuuOOuu1.921.5850.0050.002-0
ΑΜΕ3ΟΡΑΝΤΖ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ ΙΙ-2.101.480-3
AMELOS ANGELES GALAXY3-7OOuuOuOOOOCOLUMBUS CREW9-1uuuuuuuuOu1.901.6060.0040.004-0
AMEΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ-CHICAGO FIRE1-9OOOOOOOuOO2.251.423-2
AMEPORTLAND TIMBERS3-4OOuOuuOSAN JOSE EARTHQUAKES4-7OuOOOOuOuOu2.401.3738.8961.112-1
ΑΜΕ3ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΛΑΪΤΣ-ΣΕΝ ΛΟΥΙΣ-1.901.601-0
ΑΜΕ3ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΡΕΠΑΜΠΛΙΚ-ΜΟΝΑΡΚΣ-1.801.700-0
AYPΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ-2.601.305-1
AYPΑΠΙΑ ΛΙΧΑΡΝΤ-SUTHERLAND SHARKS-2.751.276-2
AYPROCKDALE CITY SUNS-ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΥΜΠΙΚ-2.251.421-0
ΙΝΝ1ΠΕΡΣΕΡΑΜ ΜΑΝΤΟΥΡΑ-ΜΕΝΤΑΝ-2.451.351-0
ΙΑΠ2FC GIFU6-5uuOuuuOOuOOEHIME FC8-4uOuuuuuuOOuO1.601.9060.8739.131-2
NK2BUCHEON FC 19956-4uuuOuuOuOOFC ANYANG5-4uOuuOOuuO1.851.6557.8942.111-2
SIGALBIREX NIIGATA (S)-WARRIORS FC-2.601.302-0
SIGHOME UNITED FC-TAMPINES ROVERS FC-2.451.350-0
ΚΙΝΚGUIZHOU ZHICHENG3-3OOuuOuSHANDONG LUNENG3-3OuOuuO1.801.7050.0050.000-0
NKRDAEGU FC4-4uuuOOOuOFC SEOUL5-4uOuuOuuOO1.601.9052.9447.062-2
NKRGANGWON FC4-4OOOOuuuuJEONNAM DRAGONS5-3OuOOuuuu2.001.5556.2543.751-1
NKRSANGJU SANGMU FC-ULSAN HYUNDAI FC6-2uOuuuuOu1.581.922-3
ΙΝΝ1ΠΕΡΣΙΜΠ ΜΠΑΝΤΟΥΝΓΚ-ΠΣΙΣ ΣΕΜΑΡΑΝΓΚ-2.001.551-0
LEYFC VITEBSK7-2OuuuuuuuOFC GOMEL5-3uOuOOuuu1.422.2570.5929.411-0
ΚΙΝΚJIANGSU SUNING2-3OOOuuGUANGZHOU R&F FC1-4OOOuO2.151.4530.0070.000-0
SO1IFK GOTEBORG3-4OuOuOOuKALMAR FF2-5uOuOOOO1.701.8035.7164.291-3
LEYSMOLEVICHI-STI6-2uuOuuuuOFC LUCH MINSK4-3OuuuOuO1.402.3066.6733.331-1
IRLBRAY WANDERERS4-8OOOuuuOOOOuOSLIGO ROVERS5-7OOuOuuOuuOOO1.721.7837.5062.502-1
FINHONKA3-6uOuOOOOOuVPS6-3OuuuuOOuu1.552.0050.0050.000-1
SO1DJURGARDEN4-2uOOuuuIFK NORRKOPING4-2uOuuOu1.801.7066.6733.331-1
SO1OREBRO2-4uuOOOOIF ELFSBORG2-4uuOOOO1.921.5833.3366.671-2
LEYFC SLUTSK6-1uuuOuuuGORODEYA6-2uuuuuOuO1.522.0280.0020.001-0
NO1BODO/GLIMT3-5OOuOuOuOBRANN6-3uOuuuuOuO1.651.8552.9447.062-2
NO1HAUGESUND4-4uuuOOuOOSANDEFJORD3-5OOOuOuuO1.781.7243.7556.254-2
NO1ODD BALLKLUBB3-6OuuOOOOuOLILLESTROM1-8OOOOOOuOO1.921.5822.2277.783-1
NO1SARPSBORG 08 FF2-7uOOuOOOOORANHEIM2-6OOuuOOOO1.821.6823.5376.474-1
NO1START5-4OOOuuuuuOSTABAEK3-6OOuOuuOOO1.851.6544.4455.562-1
ISIMMACARA7-4OOuuuuOuuuOEMELEC6-5OOuuOOuuuuO1.601.9059.0940.912-2
ΑΜΕ3ΟΤΑΒΑ ΦΕΡΙ-ΠΙΣΜΠΟΥΡΓΚ ΡΙΒΕΡΧΟΥΝΤΣ-1.522.020-1
NO1MOLDE2-7OOOuOuOOOVALERENGA3-6uOOOuOuOO2.021.5227.7872.225-1
ΒΡΑ3SANTA CRUZ-ΡΕΜΟ-1.681.822-0
ΑΜΕ3ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ-ΡΕΝΟ 1868-2.351.381-2
BR2PONTE PRETA5-2uuOuOuuFORTALEZA5-2uuOuOuu1.452.1571.4328.572-0
ΑΜΕ3ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ II-ΦΡΕΣΝΟ-1.851.652-4
ΒΡΑ3ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ ΠΑΡΑΪΜΠΑ-ABC-1.552.002-0
ISIMBARCELONA SC6-5OuOOOuuuuOuDEP. TECNICO UNIV.5-6uuOuOuOOOOu2.401.3750.0050.002-0
AMENEW YORK CITY FC4-7OuOOOOuOuOuNEW YORK RED BULLS4-5uOOOOOuuu2.251.4240.0060.001-0
NK2DAEJEON CITIZEN3-5OuOOOOuuSUWON FC6-3uuuOOuOuu1.901.6052.9447.060-2
NK2GWANGJU FC4-4uOuuOOOuBUSAN I PARK7-2uuuOuuOuu1.552.0064.7135.291-1
FINSJK6-4uuuOuuOOuOROPS6-4uuuuuOOuOO1.502.0560.0040.002-1
FI2FF JARO2-4OOuuOOHIFK2-4OOuuOO1.581.9233.3366.670-3
NO1STROMSGODSET3-5OuOuOuOOKRISTIANSUND BK3-5OuOuOOuO2.051.5037.5062.502-3
SO1HAMMARBY1-6OOOOOuOOSTERSUNDS FK3-4OuOuOOu2.051.5028.5771.431-2
LEYFC DNEPR MOGILEV6-2uuuuuOuOFC ISLOCH MINSK RAION6-2uOOuuuuu1.402.3075.0025.000-0
ISLFYLKIR1-3OOuOVIKINGUR REYKJAVIK2-4OuOOuO1.901.6030.0070.002-3