Homepage

H2H Stastistics for Under-Over 2.5

Contact us
Overview
Standings/Leagues
Soccer matches
Next matches
By Date/Time
By League
Results
By Date/Time
By League
Live Scores
Press Poll
All by Date/Time
Press Poll 100%
Press Poll 70%-99%
Popular Draws
Previous
Head-To-Head
1-X-2
Under-Over
Goal/Goal-No G/G
HalfTime/FullTime
Correct Score
Best Of
Best Under
Best Over
Best Goal/Goal
Best No G/G
Best Draws
History
Home/Away
Teams home & away
Under-Over
Goal/Goal-No G/G
Draws
Statistics
Leagues
Home odds
Away odds
Reality
Live Scores
χειρουργος
kino live
pame stoixima

At home for the home team and as visitor for the away team

Comp. Home team Under-Over Away team Under-Over Odd Under Odd Over % Under % Over Result
PARLIBERTAD-INDEPENDIENTE-1.851.65-
PARCLUB NACIONAL5-5OOuuOOuuOuCLUB GUARANI3-7OOuOuOOuOO2.021.5240.0060.00-
PARRUBIO NU5-5OuuOuOOuuODEPORTIVO CAPIATA7-3OuuuuOuuuO1.801.7060.0040.00-
PARSOL DE AMERICA7-3uuOuOuOuuuSPORTIVO LUQUENO4-6OOuuuOOOOu1.751.7555.0045.00-
PARGENERAL DIAZ3-7OOOuOOOuOuOLIMPIA4-6OOuOOuuOuO1.901.6035.0065.000-0
ΑΙΓΠAL ITTIH. ALEXANDRIA-AL MASRY-1.482.10-
ΑΙΓΠEL ENTAG EL HARBY-SMOUHA SC-1.482.10-
ΑΙΓΠPETROJET-ZAMALEK SC-1.452.15-
ΑΙΓΠEL GEISH-MISR EL MAKASA-1.581.921-1
AMEPORTLAND TIMBERS5-3OOuuOuuuSEATTLE SOUNDERS1-8OOuOOOOOO1.901.6035.2964.71-
ISIMFUERZA AMARILLA5-4OuuuOOOuuΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ-1.581.92-
ISLFJOLNIR2-1uOuVALUR REYKJAVIK1-2OuO1.921.5850.0050.00-
ARGALDOSIVI6-8uOOOuuuuOOOOuOOLIMPO BAHIA BLANCA11-3uuOuuuuuuuOOuu1.552.0060.7139.29-
ARGALDOSIVI6-8uOOOuuuuOOOOuOOLIMPO BAHIA BLANCA11-3uuOuuuuuuuOOuu1.552.0060.7139.29-
ARGARSENAL SARANDI6-8OOOOOuOOuuuuuOTIGRE7-7uuOuOuOuOOOOuu1.601.9046.4353.57-
ARGARSENAL SARANDI6-8OOOOOuOOuuuuuOTIGRE7-7uuOuOuOuOOOOuu1.601.9046.4353.57-
ARGATLETICO DE RAFAELA9-5uuOuuuOOuuOuOuSARMIENTO JUNIN8-6uuuuOOOuuuuOOO1.751.7560.7139.29-
ARGATLETICO DE RAFAELA9-5uuOuuuOOuuOuOuSARMIENTO JUNIN8-6uuuuOOOuuuuOOO1.751.7560.7139.29-
ARGVELEZ SARSFIELD5-9uOOuOuOuOOOOuOTEMPERLEY7-7uOOOOuuOuuOuOu1.601.9042.8657.14-
ARGVELEZ SARSFIELD5-9uOOuOuOuOOOOuOTEMPERLEY7-7uOOOOuuOuuOuOu1.601.9042.8657.14-
ARGESTUDIANTES L.P.10-4uOOOuuOuuuuuuuQUILMES9-5uOuuOOOOuuuuuu1.901.6067.8632.14-
ARGINDEPENDIENTE-LANUS-1.552.00-
ARGCOLON SANTA FE9-5uuuuOuuuuOOuOORIVER PLATE4-10uOOOuuOOOuOOOO1.651.8546.4353.57-
ARGBANFIELD9-5uOuuOuuOuuuuOORACING CLUB5-9uOOOuOuuOOOuOO1.552.0050.0050.00-
ARGBOCA JUNIORS5-9OOuOuOOOuuOOuOUNION SANTA FE8-6uOOuuOuOuOOuuu1.901.6046.4353.57-
ARGBOCA JUNIORS5-9OOuOuOOOuuOOuOUNION SANTA FE8-6uOOuuOuOuOOuuu1.901.6046.4353.57-
ARGNEWELLS OLD BOYS7-7uOuOuuOOuuOOOuGODOY CRUZ7-7uOOuOuuOuuuOOO1.651.8550.0050.00-
ARGNEWELLS OLD BOYS7-7uOuOuuOOuuOOOuGODOY CRUZ7-7uOOuOuuOuuuOOO1.651.8550.0050.00-
ARGDEFENSA Y JUSTICIA10-4uOuuOuuuuuuuOOGIMNASIA L.P.10-4uOuuuuOuuOuuOu1.552.0071.4328.57-
ARGHURACAN11-3uuOuuOuuuOuuuuBELGRANO CORDOBA7-7OuuOuuOOuOOuOu1.601.9064.2935.71-
ARGHURACAN11-3uuOuuOuuuOuuuuBELGRANO CORDOBA7-7OuuOuuOOuOOuOu1.601.9064.2935.71-
ARGPATRONATO7-7uuOuOuOuOOuOOuATLETICO TUCUMAN4-10OOuOuOuOOOOuOO1.601.9039.2960.71-
ARGPATRONATO7-7uuOuOuOuOOuOOuATLETICO TUCUMAN4-10OOuOuOuOOOOuOO1.601.9039.2960.71-
ARGSAN MARTIN S.J.7-7uuOuOOuOuOuOOuROSARIO CENTRAL8-6uuOuuuuuOOOOuO1.751.7553.5746.43-
ARGSAN MARTIN S.J.7-7uuOuOOuOuOuOOuROSARIO CENTRAL8-6uuOuuuuuOOOOuO1.751.7553.5746.43-
ARGTALLERES CORDOBA11-3uuuuuuuOuuOuOuSAN LORENZO6-8uuOOOOOuOuuuOO1.552.0060.7139.29-
ARGTALLERES CORDOBA11-3uuuuuuuOuuOuOuSAN LORENZO6-8uuOOOOOuOuuuOO1.552.0060.7139.29-
ΟΥΡΙNACIONAL DE FOOTBALL1-5OOOuOOJUVENTUD3-4uOuOuOO2.021.5230.7769.23-
PERALIANZA LIMA-ΣΠΟΡ ΡΟΖΑΡΙΟ-1.701.80-
BRABAHIA1-3OOuOFLAMENGO3-2OuuuO1.601.9044.4455.56-
ΑΜΕ2ΤΖΑΞΟΝΒΑΪΛ ΑΡΜΑΝΑΤΑ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ-1.901.60-
BRACHAPECOENSE-SC3-2uuOOuATLETICO MINEIRO3-1uuuO1.552.0066.6733.33-
ISIMBARCELONA SC3-5uOuOuOOODELFIN SC8-1uuuuuuuOu1.901.6064.7135.29-
AYPΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ-1.851.65-
NK2ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ ΦΚ2-4OuOuOOBUSAN I PARK3-1uuOu1.751.7550.0050.00-
NK2SEOUL E-LAND FC5-1uuuuuODAEJEON CITIZEN2-4OOOuuO1.651.8558.3341.67-
KINBEIJING GUOAN3-3OuuOOuJIANGSU SUNING1-5OOuOOO1.781.7233.3366.67-
FINROPS3-4OOuOuOuILVES5-2OuuuOuu1.601.9057.1442.86-
FINSJK4-4uOOuOuOuPS KEMI1-4OOOOu1.651.8538.4661.54-
NO1STROMSGODSET3-3OuuuOOMOLDE3-4uOuOOOu1.901.6046.1553.85-
SO2IFK VARNAMO3-4OuOuOOuHELSINGBORG2-4OuOOuO1.901.6038.4661.54-
SO2DALKURD FF2-5uuOOOOONORRBY IF2-4uOuOOO2.051.5030.7769.23-
SO2TRELLEBORGS FF2-4OOuOOuIF BROMMAPOJKARNA2-4uuOOOO1.801.7033.3366.67-
ISLVIKINGUR R.0-3OOOVIKINGUR O.2-2uOOu1.921.5828.5771.43-
IRLDUNDALK3-6OuOOOuOuOGALWAY UNITED FC6-3OuuuuOuOu2.301.4050.0050.00-
ISLBREIDABLIK0-4OOOOΓΡΙΝΝΤΑΒΙΚ1-2OOu1.901.6014.2985.71-
PERΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ-U. COMERCIO-1.801.70-
BRABOTAFOGO2-2uuOOAVAI4-1uuuOu1.651.8566.6733.33-
NO2START1-5OOOOOuΑΡΕΝΤΑΛ2-4OOuOuO2.301.4025.0075.00-
ΑΜΕ3ΟΤΑΒΑ ΦΕΡΙ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΙΙ-1.881.62-
ΑΥΣΠΠΕΝΙΝΣΟΥΛΑ ΠΑΟΥΕΡ-ΛΟΓΚΑΝ ΛΑΪΤΙΝΓΚ-3.151.20-
DFIK SIRIUS3-3uOuOuOOREBRO3-3OOOuuu2.021.5250.0050.00-
ΝΟΡ3ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2-ΦΙΝΝΣΝΕΣ-2.251.422-1
DFSTURM GRAZ6-12OOOuOuOOuuOOOOuuOOVASAS-2.051.503-4
ΙΣΔTENERIFE17-4uuuuuOuOuuuuuuuuuOOuuGETAFE12-9uOuuuuuOOuuuOOuuOOOuO1.402.3069.0530.951-0
ΑΝΛΓΜΠΟΣΤΟΝ ΜΠΡΕΚΕΡΣ (Γ)-ΟΥΕΣΤΕΡΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Γ)-1.921.58-
DFJAGIELLONIA5-10OOuOuOuOOOOOOuuA. E. KITION LARNACA8-5uOuOOuuOuuuuO1.881.6246.4353.570-1
ΑΝΛΓΟΡΛΑΝΤΟ ΠΡΑΪΝΤ (Γ)-ΧΙΟΥΣΤΟΝ (Γ)-1.921.58-
DFRUBIN10-5uuOOOOuuuuuuuOuNK CM CELJE-1.821.68-
DFMACCABI TEL AVIV-AS TRENCIN-2.021.521-1
KAZIRTYSH PAVLODAR-FC KAYSAR-1.552.00-
DFFC TOSNO7-12uuOuOOOOOuOuOOOOuuOKHIMKI14-5uuuOuuOuuuuuOuuOuOu1.881.6255.2644.742-2
KAZORDABASY-KAIRAT ALMATY-1.621.88-
DFΖΝΟΖΜΟ-AMKAR9-6uuOOuuOuOuuOOuu1.921.582-2
ΑΜΕ3ΧΑΡΙΣΜΠΟΥΡΓΚ ΣΙΤΙ ΙΣΛΑΝΤΕΡΣ-ΜΠΙΘΛΕΕΜ ΣΤΙΛ-1.681.820-1
ΙΑΠΚMONTEDIO YAMAGATA7-2uuOuuuuOuV-VAREN NAGASAKI3-5OuOuOOOu1.502.0558.8241.180-0
ΙΑΠΚVISSEL KOBE4-4OuOOuuOuΚΑΤΑΛΕΡ ΤΟΓΙΑΜΑ-2.451.353-1
ΙΑΠΚJEF UNITED CHIBA6-3uuOuuOuOuTOKYO VERDY8-0uuuuuuuu1.581.9282.3517.651-0
ΙΑΠΚVENTFORET KOFU7-1uuuuuuOuΒΑΝΡΑΟΥΡΕ-1.851.650-1
ΙΑΠΚSHIMIZU S-PULSE4-3uOuOuOuGIRAVANZ KITAKYUSHU-1.801.704-1
DFΠΟΛΤΑΒΑ-VORSKLA POLTAVA-2.021.520-0
ΙΑΠΚYOKOHAMA F. MARINOS5-3OOuOuuuuΟΣΑΚΑ-2.151.453-1
ΙΑΠΚMITO HOLLYHOCK7-3uOuuuOuuuOROASSO KUMAMOTO5-5uOOuuOOuuO1.581.9260.0040.001-1
ΙΑΠΚFAGIANO OKAYAMA5-5uOuuOuOOOuΙΜΑΜΠΑΡΙ-1.821.680-0
ΙΑΠΚEHIME FC8-2uuuuuuOuOuKAMATAMARE SANUKI4-6OuuOOuOuOO1.522.0260.0040.002-1
ΙΑΠΚMACHIDA ZELVIA6-3uuuuuOuOOOITA TRINITA4-5OuuOuOOOu1.522.0255.5644.442-4
ΙΑΠΚJUBILO IWATA3-4uOOOuuOΧΟΝΤΑ-2.101.481-1
ΙΑΠΚTOKUSHIMA VORTIS6-4uOuOOuuuuOFC GIFU8-2uuuOOuuuuu1.552.0070.0030.000-3
ΙΑΠΚRENOFA YAMAGUCHI7-2OuuuuOuuuTHESPAKUSATSU GUNMA4-6OOuuuOOOOu1.621.8857.8942.111-2
ΙΑΠΚSANFRECCE HIROSHIMA6-2uuuuOuuOΚΑΓΚΟΣΙΜΑ-2.601.303-2
ΙΑΠΚZWEIGEN KANAZAWA4-5uOuuOuOOOYOKOHAMA FC5-4uOuuOuuOO1.522.0250.0050.002-0
ΦΙΝ3ΝΑΡΠΕΣ ΚΡΑΦΤ-ΚΑΖΑΑΝΙ-3.751.131-3
DFCHORNOMORETS ODESA-ΡΟΤΟΡ ΦΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ-1.921.58-
ΦΙΝ3ΖΑΠΣ-ΚΟΥΛΤΣΟΥ-2.101.483-0
ΦΙΝ3ΛΕΓΚΙΡΟΥΣ ΙΝΤΕΡ-ΜΙΚΙ ΜΙΚΕΛΙ-2.101.482-2
DFSKN ST. POLTEN6-12OOOOuOuOOOOOuuOOuuFC BW LINZ6-12OOOuuOuuOOuOOOuOOO2.401.3733.3366.67-
ΦΙΝ3ΕΣΠΑ-FC JAZZ-2.301.401-2
DFΑΝΙΦ-RED BULL SALZBURG7-11OuuOuOOOOuOuuOuOOO3.301.18-
ΦΙΝ3ΚΙΦΕΝ-ΚΛΟΥΜΠΙ 04-3.551.151-1
DFΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ-KAMAZ NAB. CHELNY-2.001.55-
ΦΙΝ3ΠΕΪΜΑΡΙ ΓΙΟΥΝ.-TAMPERE UNITED-2.301.402-3
ΑΜΕ3ΣΟΥΟΠ ΠΑΡΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΣΠΡΙΝΓΚΣ-2.001.552-1
ΑΜΕ3ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΡΕΠΑΜΠΛΙΚ-ΡΙΟ ΓΚΡΑΝΤΕ ΒΑΛΕΪ-1.621.886-2
DFSCR ALTACH9-9uuOOuuOuuOOOOOuuOuFC ST. GALLEN6-12OuuOOOOOuuOOOOuuOO1.651.8541.6758.33-
AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ ΓΙΟΥΝ.-BALCATTA-2.451.35-
DFSTURM GRAZ6-12OOOuOuOOuuOOOOuuOOCSKA MOSCOW13-2uuuuuOuuOuuuuuu1.751.7557.5842.42-
AYPBLACKTOWN CITY-ΣΙΔΝΕΪ U21-2.551.32-
DFSLAVIA PRAHA8-7OOuuuuOuuOuOuOOΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ-2.001.55-
DFOLYMPIAKOS PIRAEUS5-10OOOOuOOOuOuuuOOWSG WATTENS8-10OOOOOuOuuuuOuOuuOO1.751.7539.3960.61-
DFUJPEST-RIED13-5OuuOuuuuuOuuuOuuOu1.651.85-
DFOLYMPIAKOS PIRAEUS5-10OOOOuOOOuOuuuOOLUDOGORETS RAZGRAD-1.751.75-
DFWACKER INNSBRUCK8-10OOuuOuOuuOuuuOOOOODINAMO MOSCOW11-9uuuOuuOOuOuuuOOOOuOu1.751.7550.0050.00-
ΑΙΓΠAL AHLY CAIRO-ENPPI-1.651.85-
ΙΣΔGETAFE16-5uuOuuuuuuOuuOuOuuuuuOTENERIFE13-8uOuOuuuOuuuuOOuuuuOOO1.522.0269.0530.95-
DFZENIT ST. PETERSBURG10-5uOuOOOuuOuuuuuuLUDOGORETS RAZGRAD-1.901.60-
DFMLADOST LUCANI-FK PARTIZAN-2.021.521-0
DFKAMAZ NAB. CHELNY-TAMBOV9-10uuOOOOOuuuuOuOOuOuO2.051.501-1
DFVIDEOTON FC-FC ROSTOV10-5OOOuuuuuOuuuuOu1.751.751-0
ΝΟΡ3KFUM OSLO-ΜΠΡΟΥΜΟΥΝΤΑΛ-2.401.37-
ΣΟ1ΓΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ (Γ)-ΚΟΠΑΡΜΠΕΡΓΚΣ-2.301.402-0
SO3ΣΚΟΒΝΤΕ-HUSQVARNA FF-1.921.581-1
ΝΟΡ3RAUFOSS-BAERUM-2.251.42-
ΣΟΥ4ΧΑΝΙΝΓΚΕ-ΚΟΥΜΛΑ-2.451.354-3
ΝΟΡ3SKEID-FOLLO-2.601.30-
ΣΟΥ4ΡΙΝΙΝΓΚΕ-ΒΑΡΜΠΟΛΣ-2.451.354-2
ΝΟΡ3ΚΙΕΛΣΑΑΣ-NYBERGSUND IL TRYSIL-2.001.55-
ΝΟΡ3ΦΑΝΑ-HONEFOSS-2.301.40-
ΣΟΥ4ΑΣΙΡΙΣΚΑ ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ-SODERTALJE FK-2.301.400-0
DF ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ-VARNSDORF-2.021.521-2
ΣΟΥ4ΝΑΚΑ-ΛΙΝΚΕΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ-2.151.450-5
DFSZOMBATHELYI HALADAS-VASAS-1.921.581-3
ΣΟΥ4IS HALMIA-ΤΟΥΡΑΜΠ-2.401.371-1
DFSLOVACKO11-4OuOuuuOuuOuuuuuFC VION ZL. MORAVCE-2.051.50-
ΣΟΥ4ΤΒΑΚΕΡΣ-ΒΙΝΜΠΕΡΓΚΣ-2.101.481-0
ΣΟΥ4ΟΥΛΑΡΕΝΤΣ-ΝΤΑΛΣΤΟΡΠΣ-2.101.481-2
DFKARVINA8-7uOOuOuuOuuOOOuuBANIK OSTRAVA-1.921.58-
ΣΟΥ4ΠΡΕΣΠΑ ΜΠΙΡΛΙΚ-MALMO FF4-3uOuOuuO2.751.271-1
DFΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ-BOHEMIANS 1905-1.921.58-
DFFC MIDTJYLLAND5-8OOOOOOuOuuuuOAALBORG6-7uOuuOuuOuOOOO1.921.5842.3157.69-
ΣΟΥ4ΧΑΣΛΕΧΟΛΜΣ-ΒΙΜΕΡΜΠΙ-2.401.372-1
DFSLOVAN LIBEREC9-6uuOuuuOuOuuOOuOΝΕΟΥΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ-2.451.35-
ΣΟΥ4ΛΙΝΤΣΑΝΤΑΛΣ-ΟΣΤΕΡΛΕΝ ΦΦ-2.451.353-1
ΣΟΥ4ΒΑΝΕΡΣΟΜΠΟΡΓΚΣ-FC TROLLHATTAN-2.251.422-5
DFARKA GDYNIA6-9OOuuuOOuOOuOOOuAPOEL7-6OuOOuuOuOuOuu2.101.4846.4353.57-
DFZP SPORT PODBREZOVA-FC NITRA-2.001.55-
ΣΟΥ4ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ-ΟΥΝΤΕΒΑΛΑ-2.301.401-3
DFCHEMNITZER FC9-10uOuuOOuOOuuOOOuOuOuΣΟΚΟΛΟΦ-1.921.58-
ΣΟΥ4ΣΤΕΝΟΥΝΓΚΣΟΥΝΤΣ-ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ-2.101.485-1
ΣΟΥ4ΝΟΡΒΑΡΜΛΑΝΤ-ΒΑΡΓΚΑΡΝΤΑ-2.251.421-4
DFΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ-ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ-2.051.50-
DFWISLA PLOCK6-9OOuOuOOuuOuOuOOLEGIA WARSZAWA4-11OuuOuOOOOOuOOOO2.101.4833.3366.67-
ΣΟΥ4ΣΚΕΛΛΕΦΤΕΑ-ΓΚΑΛΙΒΑΡΕ ΜΑΛΜΠΕΡΓΚΕΤ-2.951.235-2
DFMACCABI TEL AVIV-SPARTAK TRNAVA-2.051.50-
ΣΟΥ4ΜΠΟΛΝΑΣ ΓΚΙΦ-ΒΑΛΜΠΟ-2.151.450-0
ΛΕΥ2ΖΒΕΖΝΤΑ ΜΙΝΣΚ-ΚΧΙΜΙΚ ΣΒΕΤΛΟΓΚΟΡΣΚΙ-1.681.82-
ΣΟΥ4ΧΟΥΝΤΙΚΣΒΑΛΣ-ΧΑΡΝΟΣΑΝΤΣ-2.451.351-1
ΛΕΥ2ΚΟΜΜΟΥΝΑΛΝΙΚ ΣΛΟΝΙΜ-ΒΙΓΒΑΜ ΣΜΟΛΕΒΙΤΣΙ-1.751.75-
ΣΟΥ4ΣΤΡΟΜΣΜΠΕΡΚΓΣ-BK FORWARD-2.101.480-3
ΛΕΥ2ΣΜΟΡΓΚΟΝ-ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΙΝΣΚ-1.851.65-
ΣΟΥ4ΣΚΙΛΓΙΕΜΠΟ-ΓΚΑΜΛΑ ΟΥΠΣΑΛΑ-2.151.450-0
ΣΟΥ4ΚΑΡΛΜΠΕΓΚΣ-ΓΚΟΥΤΕ-2.151.451-1
ΛΕΥ2ΟΡΣΧΑ-ΛΙΝΤΑ-1.801.70-
ΑΜΕ3ΠΙΣΜΠΟΥΡΓΚ ΡΙΒΕΡΧΟΥΝΤΣ-ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΪ ΡΟΝΤΙΣ-1.601.902-0
DFLASK LINZ7-11OuOuOOOOuOOuOuOuuOFAC TEAM FUR WIEN11-7OuOOuuOuuOuuOuuuuO2.551.3250.0050.00-
ΛΕΥ2GRANIT MIKASHEVICHY-ΟΣΙΠΟΒΙΤΣΙ-1.881.62-
ΛΕΥ2ΜΠΑΡΑΝΟΒΙΤΣΙ-ΓΚΟΜΕΛΖΧΕΛΝΤΟΡΤΡΑΝΣ-1.751.75-
ΛΕΥ2ΛΙΧ ΜΙΝΣΚ-BELSHINA BOBRUISK-1.921.58-
DFDEBRECENI VSC-ZEMPLIN MICHALOVCE-2.001.55-
DFCRUSADERS FC-BALA TOWN7-9uuuuOOOOOOuuOOOu2.051.50-
DFAMKAR13-2uuuuuuuOuuuuuuOALUMINIJ-2.021.52-
CAFΑΛ-ΑΧΛΙ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΠΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-1.422.254-2
PARCERRO PORTENO3-7OOOOOuuuOOSPORTIVO TRINIDENSE4-6uuOOOuuOOO1.801.7035.0065.000-0
DFRANDERS FC8-5uuuuOOOOOuuuuSKIVE7-10uOOOuuOOOOuOOuuOu2.151.4550.0050.00-
ΝΟΡΓΡΟΑ (Γ)-ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ (Γ)-1.901.60-
ΝΟΡΓΛΣΚ ΚΒΙΝΝΕΡ (Γ)-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ (Γ)-2.101.48-
ΝΟΡΓΚΛΕΠ (Γ)-ΣΤΑΜΠΑΕΚ (Γ)-1.701.80-
ΝΟΡΓΓΚΡΑΝΤ ΜΠΟΝΤ (Γ)-ΚΟΛΜΠΟΤΝ (Γ)-2.001.55-
CAFCMC ALGER-ΜΠΑΜΠΑΝΕ ΣΑΛΟΒΣ-1.522.022-1
AYPHOBART ZEBRAS-ΟΛΥΜΠΙΑ-2.851.25-
ΑΥΣΠΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ-ΓΚΡΕΪΝΤΖ ΘΙΣΤΛ-3.151.20-
SIGALBIREX NIIGATA (S)-HOME UNITED FC-1.851.65-
DFBSC YOUNG BOYS2-16OOOOOOOOOOOOOuOOOuΜΠΡΙΤΕΝΡΙΝ-2.301.40-
U21F.Y.R.MACEDONIA(U21)-PORTUGAL (U21)-2.151.45-
U21SERBIA (U21)-SPAIN (U21)-2.001.55-
ΙΣΛ2LEIKNIR R.-ΧΑΟΥΚΑΡ ΧΑΦΝΑΡΦΓΙΟΡΝΤΟΥΡ-2.001.55-
ΙΣΛ2FYLKIR-ΣΕΛΦΟΣ-2.051.50-
ΑΙΓΠASWAN SC-ISMAILY SC-1.452.152-3
ΠΕΡ1U. SAN MARTIN-ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ-1.851.65-
BR2CRB3-2uuuOOPAYSANDU3-1uuOu1.502.0566.6733.33-
BR2BOA3-1uuuOABC1-3uOOO1.522.0250.0050.00-
AMETORONTO FC3-5uOOuOOOuNEW ENG. REVOLUTION3-5uOuOOuOO2.151.4537.5062.50-
BR2CRICIUMA1-3OOuOPARANA3-2uOuOu1.552.0044.4455.56-
BR2LUVERDENSE3-1uuuOAMERICA MINEIRO3-1uOuu1.502.0575.0025.00-
AMEHOUSTON DYNAMO1-7OOOOuOOOFC DALLAS4-3OuuOOuu1.901.6033.3366.67-
AYPΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ-3.151.20-
AYPAVONDALE FC-ΓΚΕΛΟΝΓΚ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ-2.001.55-
AYPΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ-HUME CITY-1.921.58-
AYPLAUNCESTON CITY-ΝΟΤΙΑ ΧΟΜΠΑΡΤ-5.001.051-5
AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ-2.451.35-
AYΠΚΟΚΜΠΕΡΝ-ΑΡΜΑΝΤΑΛΕ-2.301.40-
AYΠΜΑΝΤΟΥΡΑΪ ΣΙΤΙ-ΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ-2.701.28-
AYΠΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-SORRENTO-2.301.40-
AYΠPERTH GLORY FC2-12OuOOOOOOOOuOOOPERTH SC-2.301.40-
AYΠSUBIACO-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ-2.301.40-
ΑΥΣΠΠΕΝΙΝΣΟΥΛΑ ΠΑΟΥΕΡ-ΜΙΤΣΕΛΤΟΝ-2.601.303-1
ΚΙΝΑΛΙΖΙΑΝΓΚ-ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ-1.901.60-
KINYANBIAN FUNDE4-2uuuOuOSHANGHAI SHENHUA3-5OOOuOuuO1.801.7050.0050.00-
KINLIAONING WHOWIN FC0-6OOOOOOTIANJIN QUANJIAN5-2uuuOuOu1.801.7038.4661.54-
AYPMORETON BAY UNITED-OLYMPIC FC-2.851.25-
AYPΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ.-BRISBANE CITY-3.151.20-
ΑΥΣΠΚΑΠΑΛΑΜΠΑ-ΛΟΓΚΑΝ ΛΑΪΤΙΝΓΚ-3.451.160-2
ΑΥΣΠΡΟΤΣΝΤΕΪΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΙΣΤΕΡΝ-2.451.35-
ΚΙΝΑΜΕΪΖΟΥ ΧΑΚΑ-ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ-1.721.78-
AYPΓΟΥΕΣΤ ΘΑΝΤΕΡ-ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΣΙΤΙ-3.301.18-
AYPΜΑΝΛΙ Γ.-ΠΑΡΑΜΑΤΑ ΙΓΚΛΣ-2.851.25-
AYPΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.-2.851.25-
AYPΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.-2.851.25-
NKRJEJU UNITED FC2-5OuuOOOOPOHANG STEELERS2-5OOOuuOO1.801.7028.5771.43-
NKRGWANGJU FC5-2uuuuuOOJEONNAM DRAGONS4-3OuOOuuu1.581.9264.2935.71-
NKRULSAN HYUNDAI FC6-2OuOuuuuuINCHEON UNITED4-4OuOuOuuO1.601.9062.5037.50-
NK2GYEONGNAM FC1-5OOOOuOSEONGNAM FC7-1uuuuuuuO1.502.0557.1442.86-
NK2BUCHEON FC 19954-4OuOuOuuOSUWON FC5-4OuOuuuOuO1.651.8552.9447.06-
ΚΙΝΑΜΠΑΟΝΤΙΝΓΚ ΡΟΝΓΚΝΤΑ-ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡΜΠΙΝΓΚ-1.851.65-
KINGUANGZHOU FC1-6OOOOOOuHEBEI CHINA FORTUNE4-3uuuOOuO2.001.5535.7164.29-
KINSHANDONG LUNENG3-4uOuuOOOGUIZHOU ZHICHENG3-3uOOOuu1.851.6546.1553.85-
KINCHONGQING LIFAN5-2uuOuOuuCHANGCHUN YATAI3-3OuuOOu1.651.8561.5438.46-
ΚΙΝΑΚΟΝΓΚΟΥ-ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ-1.851.65-
ΚΙΝΑΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC-ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ-1.821.68-
ΚΙΝΑHANGZHOU GREENTOWN-ΜΠΕΪΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ-1.621.88-
DFSPORTFREUNDE LOTTE10-9uOOOuuuOuOOOuuuuOuOΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ-2.051.50-
ΙΣΛ2KEFLAVIK-ΘΟΡ-2.101.48-
ΙΣΛ2ΛΙΚΝΙΡ ΦΑΣΚΡΟΥΣΦΙΡΟΪ-THROTTUR REYKJAVIK-2.601.30-
KSMEXICO-RUSSIA-1.701.80-
KSNEW ZEALAND-PORTUGAL-2.851.25-
LEYFC VITEBSK4-2OuuOuuFC SLUTSK4-3uOuuOOu1.352.4561.5438.46-
LEYFC GOMEL5-2uuuuOOuFC MINSK3-3uOuOuO1.502.0561.5438.46-
LEYGORODEYA6-2uuuOOuuuFC BREST4-3OuOOuuu1.352.4566.6733.33-
LEYFC KRUMKACHY6-1uuOuuuuDINAMO MINSK5-2OuuuuuO1.502.0578.5721.43-
LEYNAFTAN5-2uuOuuuOSLAVIA MOZYR6-1uuOuuuu1.452.1578.5721.43-
LEYNEMAN2-4uOOOuOBATE BORISOV4-3uuOOuuO1.601.9046.1553.85-
LEYTORPEDO ZHODINO5-2OuuOuuuSHAKHTER SOLIGORSK5-2uuuuOOu1.502.0571.4328.57-
NO1VALERENGA5-2uOOuuuuLILLESTROM3-3OOuuuO1.901.6061.5438.46-
ISIMUNIV. CATOLICA3-6OuOOuOuOOEL NACIONAL2-7OOuOuOOOO2.001.5527.7872.22-
ISLΑΚΟΥΡΕΡΙ2-1uOuKR REYKJAVIK0-3OOO1.851.6533.3366.67-
ISLSTJARNAN0-3OOOIA AKRANES1-2OOu2.401.3716.6783.33-
AMENEW YORK RED BULLS5-3uuuuOOuONEW YORK CITY FC3-5uOuOuOOO2.051.5050.0050.00-
IRLLIMERICK FC4-5OuuOOuuOOST. PATRICKS ATH.5-4uuOOuOuOu1.821.6850.0050.00-
PERΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ-JUAN AURICH-1.901.60-
ΟΥΡΙBOSTON RIVER3-4uuOOOuOEL TANQUE SISLEY1-7OOOOOOOu1.801.7026.6773.33-
ΟΥΡΙDANUBIO7-1uOuuuuuuRACING MONTEVIDEO3-5uOuOOOuO1.801.7062.5037.50-
ΟΥΡΙRAMPLA JUNIORS2-5uuOOOOOFENIX5-3uOuuOuuO1.651.8546.6753.33-
IRL1COBH RAMBLERS-SHELBOURNE-1.651.85-
ΝΑΦΚSUPERSPORT UNITED-ORLANDO PIRATES-1.422.25-
U21ITALY (U21)-GERMANY (U21)-1.721.78-
U21CZECH REPUBLIC (U21)-DENMARK (U21)-1.881.62-
BR2GOIAS2-3uuOOOVILA NOVA3-2uuuOO1.581.9250.0050.00-
BR2LONDRINA3-2OOuuuJUVENTUDE4-0uuuu1.452.1577.7822.22-
BR2BRASIL DE PELOTAS2-2uuOOINTERNACIONAL3-2OuOuu1.522.0255.5644.44-
BR2CEARA3-1uuOuOESTE5-0uuuuu1.522.0288.8911.11-
ΑΙΓΠAL NASR TAADEN-EL SHARKIA-1.402.30-
ΑΙΓΠEL DAKHLEYA-AL MOKAWLOON-1.482.10-
ΑΙΓΠTANTA SC-WADI DEGLA-1.482.10-
PERDEPORTIVO MUNICIPAL-ALIANZA ATLETICO-1.801.70-
AR2ARGENTINOS JRS11-6uuOuuuOuuuuOOuOOuJUVENTUD UNIDA6-10OuOOOOOOOuuOuuOu1.601.9051.5248.48-
AR2VILLA DALMINE12-5OuuuuOuuuOuuOOuuuFERRO CARRIL OESTE14-4OuuOuuuuuOuOuuuuuu1.402.3074.2925.71-
AR2INSTITUTO CORDOBA9-8uOOuuuuOOOOOuuuOuFLANDRIA13-4uuOuuuuOuOuuuOuuu1.402.3064.7135.29-
AR2CRUCERO DEL NORTE10-7OOOuuOuuuuOuOOuuuBOCA UNIDOS12-5uuuOOOuuuuuOuuuOu1.402.3064.7135.29-
AR2BROWN DE ADROGUE11-6uuuOuuOOuuuuOuOuOGUILLERMO BROWN14-3uuuuOuuuuuOuuOuuu1.352.4573.5326.47-
AR2NUEVA CHICAGO11-6OuuOOuOOuOuuuuuuuLOS ANDES14-3uuuuuuOuuOuuuuuOu1.402.3073.5326.47-
AR2DOUGLAS HAIG13-4uuuOuuuuuOOuuuuOuALMAGRO13-2uuuuuuuuuuuOuOu1.402.3081.2518.75-
AR2SAN MARTIN TUCUMAN7-10OuOOOuuuuOOuOOOuOINDEPEND. RIVADAVIA11-6uOOuuuOuuuuOuOOuu1.452.1552.9447.06-
AR2ESTUDIANTES S.L.14-6uOuuOuuuuuuuuuOOOOuuCENTRAL CORDOBA11-5OuuuuOOuuuuuuuOO1.402.3069.4430.56-
AR2CHACARITA JUNIORS11-6uuuuuuOuOuOuOOuOuSANTAMARINA11-7uuOuOOOuuuOuuOuOuu1.452.1562.8637.14-
ΑΡΓ3ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ.-ΕΞΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ-1.452.15-
ΑΡΓ3ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΑΚΑΣΟΥΣΟ-1.352.45-
ΑΡΓ3ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ-1.452.15-
ΑΡΓ3ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ-1.452.15-
ΑΡΓ3ΝΤΕΦΕΝΣ. ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ-1.452.15-
ΑΡΓ3ΠΛΑΤΕΝΣΕ-ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ-1.372.40-
ΑΡΓ3ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ-ΝΤΕΠ.ΕΣΠΑΝΙΟΛ-1.452.15-
ΑΡΓ3FENIX2-5uOOOOuOΟΥΡΚΟΥΙΖΑ-1.482.10-
ISIMINDEPEND. DEL VALLE7-2uuuuOuuuORIVER ECUADOR3-6uOuOOOOuO1.701.8055.5644.44-
ΟΥΡΙPENAROL4-4OuOOuuuOPLAZA COLONIA2-5OOOuOOu1.681.8240.0060.00-
BRASANTOS5-0uuuuuSPORT RECIFE1-3OuOO1.701.8066.6733.33-
BR2GUARANI CAMPINAS4-1uuOuuNAUTICO RECIFE1-3OuOO1.581.9255.5644.44-
BR2SANTA CRUZ1-3OOOuFIGUEIRENSE3-1uuOu1.581.9250.0050.00-
AMEATLANTA UNITED FC0-6OOOOOOCOLORADO RAPIDS3-3uOuuOO2.051.5025.0075.00-
AMEPHILADELPHIA UNION3-5OOuOOuOuDC UNITED4-3OuOOuuu1.901.6046.6753.33-
AMECOLUMBUS CREW3-5uOuOOuOOMONTREAL IMPACT5-3uuOuOuuO2.151.4550.0050.00-
ΑΜΕ2ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΡΕΪΛΧΟΚΣ-ΙΝΤΙ ΕΛΕΒΕΝ-1.751.75-
ΑΜΕ2ΜΑΪΑΜΙ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΟΣΜΟΣ-1.651.85-
AMEMINNESOTA UNITED FC4-4OOuuuOuOΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ-2.001.55-
AMECHICAGO FIRE3-5uOuOOOOuORLANDO CITY4-3uOOOuuu1.901.6046.6753.33-
ΑΜΕ2ΕΝΤΜΟΝΤΟΝ-ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ ΝΤΕΛΤΑΣ-1.651.85-
PERFBC MELGAR-SPORTING CRISTAL-1.851.65-
AMELOS ANGELES GALAXY3-4OuuOuOOΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ-1.701.80-
AMESAN JOSE EARTHQUAKES5-3uOuuOuOuREAL SALT LAKE3-6uuOOOOuOO1.901.6047.0652.94-
AYPΣΑΝΣΑΪΝ-NORTHERN FURY FC-3.901.12-
AYPΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΪΝΤΣ-ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ-2.021.52-
AYPΣΙΔΝΕΪ ΟΛΥΜΠΙΚ-ROCKDALE CITY SUNS-2.301.40-
AYPΧΑΚΟΑ-SUTHERLAND SHARKS-2.451.35-
AYPΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ-GREEN GULLY-2.051.50-
AYPΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ-ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ-2.021.52-
AYPΑΠΙΑ ΛΙΧΑΡΝΤ-ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ-2.151.45-
IAPYOKOHAMA F. MARINOS5-3OOuOuuuuVISSEL KOBE5-2uuuuuOO1.651.8566.6733.33-
IAPJUBILO IWATA3-4uOOOuuOFC TOKYO4-3uOOOuuu1.651.8550.0050.00-
IAPVEGALTA SENDAI4-3uuuOuOOCEREZO OSAKA4-3OuuuuOO1.601.9057.1442.86-
IAPSHIMIZU S-PULSE4-3uOuOuOuVENTFORET KOFU5-2uOuuuuO1.552.0064.2935.71-
IA2YOKOHAMA FC6-4uuuuOOOOuuSHONAN BELLMARE7-3uuuOOuuuOu1.502.0565.0035.00-
IA2FC GIFU3-6OuOOuOOOuJEF UNITED CHIBA4-6uOuuOuOOOO1.701.8036.8463.16-
IA2EHIME FC8-2uuuuuuOuOuAVISPA FUKUOKA5-4OuuuOuOOu1.522.0268.4231.58-
IA2KYOTO SANGA6-3OuuOuuuuOZWEIGEN KANAZAWA6-4uOOuuuOuOu1.601.9063.1636.84-
IA2MACHIDA ZELVIA6-3uuuuuOuOOTOKYO VERDY8-0uuuuuuuu1.522.0282.3517.65-
IA2MATSUMOTO YAMAGA4-5OOOOuuOuuFAGIANO OKAYAMA7-2uuOuOuuuu1.522.0261.1138.89-
IA2MITO HOLLYHOCK7-3uOuuuOuuuOKAMATAMARE SANUKI4-6OuuOOuOuOO1.522.0255.0045.00-
IA2MONTEDIO YAMAGATA7-2uuOuuuuOuTOKUSHIMA VORTIS8-1uuuuuuOuu1.452.1583.3316.67-
NKRSUWON BLUEWINGS5-2uuuuuOOGANGWON FC1-7OOOOuOOO1.751.7540.0060.00-
IAPKASHIMA ANTLERS3-5uuuOOOOOALBIREX NIIGATA3-5uOuOuOOO1.921.5837.5062.50-
IAPSANFRECCE HIROSHIMA6-2uuuuOuuOOMIYA ARDIJA4-3uuuOuOO1.781.7266.6733.33-
IA2NAGOYA GRAMPUS4-5uuOOOuuOOV-VAREN NAGASAKI3-5OuOuOOOu1.681.8241.1858.82-
IAPGAMBA OSAKA4-3uOuuOuOKAWASAKI FRONTALE6-2uOuuuuOu1.851.6566.6733.33-
IAPKASHIWA REYSOL5-2OuuuuOuCONSADOLE SAPPORO4-4uOuOOuuO1.851.6560.0040.00-
IAPSAGAN TOSU5-2OuOuuuuURAWA RED DIAMONDS4-3OuOuuOu1.851.6564.2935.71-
IA2ROASSO KUMAMOTO4-5OuuuOOuOORENOFA YAMAGUCHI5-5OuuuuOOOuO1.601.9047.3752.63-
NKRJEONBUK MOTORS4-4OuOuOuuODAEGU FC5-3uuuOOuOu1.921.5856.2543.75-
NKRFC SEOUL5-3uOuOuOuuSANGJU SANGMU FC4-4OuuOOOuu1.821.6856.2543.75-
NK2FC ANYANG3-4OuOuOOuΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΧΓΟΥΑ ΦΚ4-2uuOuOu1.581.9253.8546.15-
IA2THESPAKUSATSU GUNMA5-4uOuOuOOuuOITA TRINITA4-5OuuOuOOOu1.581.9250.0050.00-
KINSHANGHAI SIPG FC1-6OuOOOOOHENAN JIANYE3-2uuuOO2.301.4033.3366.67-
KINTIANJIN TEDA3-3uOOuuOGUANGZHOU R&F FC2-5uOOOOOu1.801.7038.4661.54-
ΚΙΝΑSHANGHAI SHENXIN FC-ΣΕΝΖΧΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ-2.051.50-
NO2MJONDALEN0-7OOOOOOOΦΛΟΡΟ4-2uuOuOu2.251.4230.7769.23-
SO2GEFLE IF2-4OuOOOuATVIDABERGS FF1-6OOOOOOu2.001.5523.0876.92-
BRAVASCO DA GAMA1-4OOOOuATLETICO GOIANIENSE2-2OOuu1.851.6533.3366.67-
DFSpVgg GREUTHER FURTH11-6uOOuuuOOuOuuuuuuOVfR AALEN10-9OuuOOuuOOOuuOOuOuuu1.751.7558.3341.67-
KSGERMANY-CAMEROON-2.151.45-
KSCHILE-AUSTRALIA-2.051.50-
SO2OSTERS IF1-5OOuOOOVARBERGS BOIS FC3-3OuuuOO1.801.7033.3366.67-
SO2FALKENBERGS FF4-2uuOOuuSYRIANSKA FC3-3OuuOOu1.901.6058.3341.67-
SO2IK FREJ3-3OuOOuuGAIS2-5uOOuOOO1.701.8038.4661.54-
ΙΣΔΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β'-RACING SANTANDER-2.101.48-
NO1AALESUND3-3OOOuuuODD BALLKLUBB5-2OuOuuuu1.701.8061.5438.46-
NO1ROSENBORG2-5OOuOOuOSOGNDAL2-4OOOuOu2.301.4030.7769.23-
NO1SARPSBORG 08 FF3-4OOOOuuuBRANN4-2uuuOOu1.751.7553.8546.15-
NO1STABAEK3-4OuOOuuOKRISTIANSUND BK4-2uuOuuO1.901.6053.8546.15-
NO1TROMSO3-3uOOuuOSANDEFJORD3-4OOuuOuO1.851.6546.1553.85-
NO2ASANE2-4uOOuOOFREDRIKSTAD2-4OuOuOO1.851.6533.3366.67-
NO2KONGSVINGER3-3uuOOOuELVERUM3-4uOuOOuO2.051.5046.1553.85-
NO2BODO/GLIMT1-5OOOOuOSTROMMEN5-2uuuuOOu2.151.4546.1553.85-
NO2ULL/KISA2-4OuOOuORANHEIM4-2OuuuOu1.901.6050.0050.00-
NO2SANDNES ULF5-1uuuOuuJERV3-3uOuuOO1.921.5866.6733.33-
NO2TROMSDALEN UIL2-5uOOOOOuLEVANGER3-3OuOOuu1.921.5838.4661.54-
PERREAL GARCILASO-ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ-1.701.80-
ISIMLDU QUITO5-3uOuuOOuuEMELEC4-4uuuOuOOO1.701.8056.2543.75-
ISIMMACARA4-5uOuuuOOOOCLAN JUVENIL4-5OuuuOuOOO1.751.7544.4455.56-
ISLIBV VESTMANNAEYJAR2-2uuOOFH HAFNARFJORDUR2-2OuOu1.921.5850.0050.00-
BOLBTHE STRONGEST2-8OOOOOOOOuuSPORT BOYS WARNES1-9OOOOOOuOOO2.551.3215.0085.00-
BOLBORIENTE PETROLERO5-5uOOOuuuOuONACIONAL POTOSI1-9OOuOOOOOOO2.101.4830.0070.00-
BOLBCLUB UNIVERSITARIO6-4uuOuOuuOOuBOLIVAR2-8OOOOuuOOOO2.051.5040.0060.00-
BOLBPETROLERO3-7uuOuOOOOOOGUABIRA4-5uOuOOuOuO2.151.4536.8463.16-
BOLBREAL POTOSI3-7OOOuOuOOuOBLOOMING3-7uOOOOOuOOu2.151.4530.0070.00-
BOLBSAN JOSE2-8OuOOOOOOuOJORGE WILSTERMANN6-4OOuuuOOuuu2.051.5040.0060.00-
NO1VIKING2-4OuOuOOHAUGESUND3-4OuOOuOu1.801.7038.4661.54-
ΟΥΡΙWANDERERS1-6OOOOuOOCA RIVER PLATE4-3uOOuuuO1.601.9035.7164.29-
ΟΥΡΙDEFENSOR SPORTING3-5uuOOOOuOΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ3-5uuOOOOOu1.751.7537.5062.50-
ΟΥΡΙCERRO3-5uOOuOOuOSUD AMERICA2-5uOOOOuO1.921.5833.3366.67-
ΙΣΔALBACETE-ΒΑΛΕΝΘΙΑ Β'-1.502.05-
PERSPORT HUANCAYO-ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ-1.801.70-
BRAΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ-VITORIA2-2uOuO1.552.00-
BRAGREMIO3-0uuuCORINTHIANS3-1uuOu1.651.8585.7114.29-
BRACRUZEIRO3-1uuuOCORITIBA2-1uuO1.651.8571.4328.57-
BRAPONTE PRETA1-2OuOPALMEIRAS4-1uuuuO1.552.0062.5037.50-
BRASAO PAULO3-1uuuOFLUMINENSE0-4OOOO1.701.8037.5062.50-